Skip navigation

6.3.3 Konnektivista oktatásmódszertan

Az oktatási módszerek54 „…az oktatási folyamat állandó, ismétlődő összetevői, a tanár és a tanuló tevékenységének a részei, amelyek különböző célok érdekében eltérő stratégiákba szerveződve kerülnek alkalmazásra.” Változataik: az előadás, magyarázat, elbeszélés, tanulói kiselőadás, megbeszélés, vita, szemléltetés, projektmódszer, kooperatív oktatás, szimuláció, szerepjáték és a játék.

Elektronikus megfelelőjük első megközelítésben az alábbiak lehetnek – anélkül, hogy ezek kizárólagosak lennének.

A szóbeli módszerek (elektronikus megfelelői zárójelben), az előadás (webinárium), magyarázat, elbeszélés (blog), tanulói kiselőadás (podcast), megbeszélés (skype), vita (chat, post, komment). A szemléltetés eszközei az online prezentációk, podcastek és videók alkotják. A projektmódszert az online együttműködésre alkalmas kollaboratív megoldások, kooperatívoktatásra a keretrendszerek (Moodle, Edu2.0, http://www.edu20.org/), szimulációra például a szoftver-szimulációk, szerepjátékra (second life) és a játékra a taktikai, mese, oktató játékprogramok alkalmasak.

Mellőzve a további részletes megfeleltetést, tekintsük át a konnektivista oktatásmódszertan alapelveit a hálózatelméletek oktatási alkalmazását illetően Ollé55 alapján:

  • tanulás: produktív, reflektív közös tartalomfeldolgozás
  • tanuló: hálózati pont, információmenedzser, forrás
  • pedagógus: inspirátor, facilitátor, környezetmenedzser, aggregátor
  • tartalom: megosztható források, információ-feldolgozás termékei
  • folyamat: kommunikáció, információ-feldolgozás és megosztás
  • stratégia: folyamatszabályozás, egyéni és közösségi aktivitás
  • módszerek: kooperatív munka, egyéni munka, írás, reflexió
  • eszközök: blog, mikroblog, RSS, social bookmarking, mindmap


54 Falus Iván (szerk.): Didaktika. Tankönyvkiadó, Budapest, 1999. Második javított kiadás, 283.

55 Ollé János: Konnektivista oktatásmódszertan itt érhető el.