Skip navigation

2.2.4 Elektronikus tanulási környezetek

Sokan az elektronikus tanulási környezeteket a hagyományos oktatással szemben álló vagy alternatív megoldásoknak tekintik, holott a folytonosan változó, bővülő IKT-eszközkészlet révén létrejövő új fejlődési fázis egy-egy lépcsőfokát képezik. Napjainkra számos elnevezés született a hagyományos oktatást követő – már nemcsak az opto-mechanikai analóg audiovizuális (Bruner, Halász) – szemléltető eszközök alkotta tanulási környezetek elnevezésére. Ilyen például az elektronikus, digitális, virtuális stb. jelző.

Komenczi6 szerint: „…az információs/tudásközéppontú társadalom tanulási környezete digitális (elektronikus) tanulási környezet7, amelyben a tanítás és tanulás feltételrendszerének kialakításánál meghatározó szerepe van az elektronikus információ- és kommunikációtechnikai eszközöknek és alkalmazásoknak. Az ilyen tanulási környezeteknek mindig van egy virtuális dimenziója is8, amely képernyőkön szoftveresen generált hipermediális, interaktív tanulást segítő információs és kommunikációs rendszert jelent.9 Amikor az elektronikus tanulási környezetek megjelölésére a „virtuális tanulási környezet” fogalmat használják, akkor ennek a virtuális dimenziónak a hangsúlyozása a cél. … Az elektronikus tanulási környezet kommunikációs csatornákat biztosít közös tudáskonstrukcióhoz, illetve a tanulás során felmerült problémák megoldásához segítségül hívható szakértőkhöz, tutorokhoz.”

A tanítási módszerekről hagyományos és informatikai oktatási környezetekben Magyar így ír: „A digitális pedagógia tartós, alkalmazható, szituatív tudást közvetít. Mivel a cél a kompetenciák fejlesztése, elengedhetetlen, hogy mindenki hozzáférjen az ismeretforrásokhoz, bármilyen szociális környezetben van is. A tudás így nem sajátítható ki.”10

A hagyományos tanulási környezet kapcsán Komenczi11 hangsúlyozza, hogy kész tudásrendszer átadását egyfajta rendszerközvetítőként célozza meg, melynek során a valóság másolatának tételezett tudástartalom tantárgyakba rendezve, azokon belül is jól elhatárolt kis egységekre szétbontva, kész rendszerként vár arra, hogy átvitele megtörténjen.12

Az oktatás frontális jellegét hangsúlyozva kiemeli, hogy a „… tudásközvetítés” szisztematikus, lépésről-lépésre haladó, lineáris, mechanikus folyamat, amelynek vezető médiuma az írott tankönyv. A tradicionális oktatási rendszer intézmény és tanárközpontú, általában tekintélyelvű és az instrukció elsődlegességére épül. A tanítási-tanulási folyamat során az a feltevés érvényesül, hogy kész tudásanyag átadása és átvétele történik; a tanár a közvetítő, a tanuló pedig a befogadó fél. A tanulási környezet kialakítása is ennek megfelelő…. A folyamat kívülről vezérelt és gyakran félelem-motivációval terhelt. Az értékelés többnyire a tanulási folyamat végén, attól elkülönülten történik; a sikertelenségtől való félelem gyakran eredményez frusztrációt a tanulónál.”6 Komenczi Bertalan: Elektronikus tanulási környezetek. Gondolat Kiadó, Budapest, 2009. [elektronikus dokumentum]      
http://hu.scribd.com/doc/93233777/Komenczi-Bertalan-Elektronikus-Tanulasi-Kornyezetek-1

7 Az információk gépi feldolgozása, tárolása, módosítása, továbbítása ma már főleg digitális technológiák segítségével történik. A digitális formában tárolt tananyagot nevezik digitális vagy digitalizált tananyagnak, innen ered – sokak szerint indokolatlanul kiterjesztve a fogalom használatát – a „digitális pedagógia” kifejezés.

8 A elektronikus, digitális tanulási környezetek virtuális dimenzióját a világháló képezi. Az oktatással, képzéssel foglalkozó intézmények és szervezetek számára a 21. század elején az egyik megkerülhetetlen kihívás a világháló által biztosított lehetőségrendszer integrációja tanulási környezetükbe.

9 Ha valaki például a Moodle, CooSpace, WebCT stb. tanulásmenedzsment rendszer felhasználásával tanít vagy tanul, virtuális tanulási környezetben tevékenykedik.

10 Magyar Bálint: Frontális pedagógia helyett „konstruktivista” pedagógia. IV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, MTA Székház, 2004. URL:   
www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/digitalis_pedagogia2.ppt

11 Komenczi Bertalan im.

12 Komenczi Bertalan im.