Skip navigation

2.2.1 Pedagógiai paradigmák, tanulási környezetek

A 20. századig három jellegzetes pedagógiai paradigma és ezeknek megfelelő didaktikai rendszer alakult ki. A különbség közöttük abban van, hogy milyen szerepet tulajdonítanak a tanításban az ismeretátadásnak, a szemléltetésnek illetve a cselekedtetésnek, milyen felfogást vallanak a tanár és tanuló szerepéről a tanítási-tanulási folyamatban.1

Ma már nemcsak a tanulási-tanítási folyamatot segítő támogató taneszközökről, hanem a tanulási környezetről is beszélünk. Ennek kiterjesztéseként az elmúl évtizedben a neveléstudomány egyik központi kérdésévé vált az elektronikus tanulási környezet. A taneszközök csoportosítását és a tudásforrást Nahalka István (Nahalka, 2002) Aebli (1951) alapján 3 didaktikai irányzatot különböztet meg:2

  • az ismeretátadás pedagógiája, – mely a középkor végéig uralkodó felfogás volt –, amelyben az ismeretek előre feldolgozott formában (élőszóban előadott vagy olvasott) közvetetten szövegesen jutottak el a diákokhoz.
  • a 17-19. századra volt jellemző szemléltetés pedagógiája, mely az objektív valóság közvetlen és közvetett megismerésén/meg­ismertetésén alapulva a pedagógus a feladataként bemutatást, a szemléltetést, és az érzékszerveken keresztüli közvetlen valóságmerését hangsúlyozta.
  • A cselekvés pedagógiája és a 20. századi a reform vagy haladó elveket követő irányzat volt, melynek alapja a gyermek aktivitásán alapuló részvétel, együttműködés és konstruktivitás volt.

A fentiek kiegészítéseként kialakulóban van a negyedik paradigma, amely a 21. századi késő modern korszak újmédia környezetében zajló hálózatalapú tanuláson alapul.

A tanulásról történő vélekedés mindig is központi kérdése volt a neveléstudományi kutatásoknak. Az egyes tanulás-megközelítések komplex megközelítése azonban elengedhetetlen az információs társadalomban felmerülő tanulási elképzelésekre. Hogy milyen vonatkozásai, következményei vannak a digitális korszak tanulás-fogalmára, ezért áttekintjük a korábbi tanuláselméleti irányzatokat.1 Nádasi András: Oktatáselmélet és technológia [elektornikus dokumentum]   
http://okt.ektf.hu/data/nadasia/file/tananyag/oktataselmelet/1_tananyag2.html             
(Letöltés: 2014. 05. 07.)