Skip navigation

2.2.1 IKT fogalma

IKT fogalmának többféle definiálása létezik, melyek számbavétele azon túl, hogy segíti a szakkifejezés megfelelő használatát, széleskörű áttekintést ad az IKT felhasználási területeiről is.

„Az infokommunikáció az Európai Unió hivatalos szóhasználatában az információ technológia és az elektronikus hírközlés konvergenciáját, integrálódását fejezi ki.”14

Magyar adaptációja szerint: „infokommunikáció alatt mindazon eszközöket, technológiákat és alkalmazásokat, illetve azok használatát kell érteni, amelyek az egyén, a vállalkozás és az állam szintjén egyaránt értelmezhető minőség-, hatékonyság- és eredményességjavulást eredményeznek.” 15

Stefan Detschew, a népszerű „Impact of ICT in the developing countries on the economic growth” című könyv szerzője egy általánosan használtban lévő megfogalmazást ad meg definícióként:

„Az IKT magában foglalja a teljes körű technológiai tervezést az információhoz való hozzáféréstől a feldolgozáson át az átadásáig: az információ gyűjtésének, tárolásának, továbbításának és prezentálásának hardver-, szoftver- és média feltételeit, legyen az információ formája hang, adat, szöveg, vagy kép. Magába foglalja a telefon, mobiltelefon, hardver, szoftver területét egészen az internetig.”16

A fenti meghatározások abban egységesek, hogy az IKT-t, mint eszközt, mint technológiát (esetleg alkalmazást) definiálják, azonban az oktatásbeli használatához a fogalmat ki kell egészíteni. Beszélhetünk IKT alapú oktatásról, IKT-vel támogatott oktatásról, de az IKT mindig jelzőként szerepel. Ez a szerteágazó hatásrendszer jól érezhető a Molnár György megfogalmazásában:

„Az IKT fogalma: az Információs és Kommunikációs Technológiák olyan eszközök, technológiák, szervezési tevékenységek, innovatív folyamatok összessége, amelyek az információ- és a kommunikációközlést, feldolgozást, áramlást, tárolást, kódolást elő­segítik, gyorsabbá, könnyebbé, és hatékonyabbá teszik.

Az IKT értelmezési lehetőségei
- Az IKT, mint eszköz
- Az IKT, mint ellenőrzési eszköz és automata technika
- Az IKT, mint szervezési technika
- Az IKT, mint média és összekapcsolható technika
- Az IKT, mint fejlesztési és társadalomalakító folyamat
- Az IKT, mint technikai gyakorlat”17

Molnár György olyan értelmezést is ad az IKT fogalmára, mely alapján érthető, hogy miért merül fel, hogy az IKT-t a multimédiát felváltó fogalomnak is tekinthetjük: „IKT-t olyan médiának tekinthetjük, amely lehetővé teszi az interakció és a kommunikáció különböző típusait: a gép-gép, az ember-gép és különösen az ember-ember közötti interakciót.”18

A fenti specifikus meghatározások után meg kell említeni, hogy az IKT fogalmát legtöbben – Kar-Tin Lee ausztrál professzorhoz hasonlóan- a következő általános formában használják: „Az IT és az IKT a számítógép közeli technológiák (hardver, szoftver, kommunikáció és kapcsolódó technológiák) területére utalnak az oktatási környezetben.19

Legteljesebb meghatározásnak a következő definíciót tekinthetjük, mely az IKT oktatási folyamataira összpontosít:

„Az IKT az oktatásban elsősorban az oktatás kibernetikai, rendszer elméleti, kommunikáció elméleti alapokon történő megtervezésének olyan átfogó pedagógiai stratégiája, amely biztosítja a tananyag hatékony elsajátítását, korszerű információhordozó anyagok, eszközök es módszerek együttes felhasználásával.”20

Érdemes elgondolkodni az IT és az IKT fogalmának viszonyán is. Az IT információs technológia magában foglalja az IKT infokommunikációs technológiát? A szakirodalomban leggyakoribb válasz, hogy „Az információ technológia (IT) szinonim kifejezés az információ és kommunikáció technológia (IKT) fogalmával, melyeket változó módon használnak az országok.”21

Az IT az üzleti világban aktív megfogalmazás, azonban az oktatásban történő használata a Millenniumtól jelentősen csökkent, mára szinte eltűnt, míg az IKT fogalma a 2000-es év körül jelent meg az oktatásban.22

A fogalom értelmezések zárásaként tekintsünk vissza múltba, és nézzük meg a korábban használt Educational Technology meghatározását! Láthatjuk, hogy az IKT fogalma beleillik az Education Technology meghatározásába, azonban a fogalom túlmutat az oktatási szerepkörön.

Az oktatás eszköze vagy

„Educational tools or devices are objects, materials, instruments and technological equipment, facilitating the realization of pedagogical goals and vigorously promoting the school-based learning process, specific knowledge acquisition efforts and the direct (in some cases indirect) familiarization with reality via their capability of transmitting, recording, and storing information in an effective way.”2314 lásd előző p.11.

15 lásd előző p.11.

16 „„ICT consist of the whole range of technologies designed to access, process and transmit information: hardware, software, networks, and media for collection, storage, processing transmission, and presentation of information in the form of voice, sound, data, text, and images. They range from the telephone, mobile phone, hardware, software to the Internet.”

     Stefan Detschew: Impact of Ict in the Developing Countries on the Economic Growth. – Auflage, 2007. p.28. Ford: a szerző.

17 Molnár György: IKT, hálózati és mobil kommunikációs megoldások az atipikus tanulási formák tükrében. – In: 5. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning konferencia. <online>        
< http://www.mellearn.hu/events/5konf/prezentaciok/molnar_gyorgy.pdf > pp.3-4.

18 Molnár György: AZ IKT-val Támogatott tanulási környezet követelményei      
<online>< http://www.mszt.iif.hu/documents/szsz0803-molnar.pdf > p.261.

19 „In this article both IT and ICT refer to the use of a range of computer-related technologies (hardware, software, communications and associated technologies) in an educational setting.”

     Kar-Tin Lee: Online learning in primary schools: designing for school culture change. –In: EMI, 2006. June, p.104. Ford: a szerző

20 Kis-Tóth Lajos,

21 „Information technology (IT) is synonymous with the term information and communications technology (ICT) used in various other countries.”

     Kar-Tin Lee: Online learning in primary schools: designing for school culture change. –In: EMI, 2006. June, p.104. Ford: a szerző

22 Lengyelné Molnár Tünde: Az információs és kommunikációs technológiák, mint tanulástámogató rendszer. In: Könyv és nevelés. 2014. 2. sz.

23 Dr. Fodor László: Az oktatás elmélete és metodológiája. Marosvásárhely, 2008.