Skip navigation

8.2.1 Normatív értékelés

A normatív vagy normára vonatkozó értékelés azt jelenti, hogy a tanulói teljesítmény viszonyításának alapja egy meghatározott norma. Buda András megfogalmazásában a normatív értékelés arra kíváncsi, hogy mit tudnak a tanulók „egy adott pillanatban egy adott anyagrészből a többiekhez képest”.[13]

A norma nem állandó, nem írható körül pontosan, tárgyszerűen, mert a tanulási folyamat tapasztalatai alapján alakul ki, az adott tanulói teljesítménynek más tanulói teljesítményhez való viszonyításában. Pl.: ugyanaz a tanulói teljesítmény más megítélést kap egy gyengébb képességű mint egy jobb tanulócsoportban.

A normatív értékelés feltételei: a követelmények tagolása, a lényeges minimum megadása, objektív mérések alkalmazása.

1.1.1            A kritériumorientált és a standardra vonatkozó értékelés

Attól függően, hogy a mérés bemeneti követelményekhez vagy a kimeneti standardhoz viszonyítva történik megkülönböztetjük a kritériumorientált és a standardra orientált értékelési típust.

A kritériumorientált értékelés az elvárt teljesítményből, a követelményből indul ki, egy adott időszakban elért változást értékeli. Alkalmas arra, hogy meghatározza a továbbhaladás feltételeit, a minimumkövetelményeket.

A standardra vonatkozó értékelés a kimenethez viszonyít. A standard meghatározásának szempontjai például: a tantárgyi követelmények, a szakmai konszenzus – mit kell tudnia egy adott korú tanulónak valamilyen tantárgyból –, a társadalmi környezet elvárásai – pl.: mit kell tudnia egy érettségiző fiatalnak-.

A kritériumorientált értékeléshez a tudást olyan elemekre, kritériumokra kell bontani, amelyhez feladat illeszthető és a feladat megoldása után eldönthető, hogy a diák teljesítette vagy nem a kritériumot.

A standard a kritériumok komplex rendszerére vonatkozik és nemcsak a minimumra irányul, hanem a különböző nehézségi fokú teljesítményszintekre. A standardok kidolgozását általában országos intézmények, szakmai csoportok végzik, az érvényességért.[13] BUDA András: Pedagógiai eredményvizsgálatok. Debreceni Egyetem, Neveléstudományi Tanszék, 2001. http://dragon.unideb.hu/~nevtud/Tanarkepzes/meres   (2014.08.24.)