Skip navigation

4.2.2 A tanári tervezés és tervek

1. Tanmenet

A tanmenet a pedagógus által készített tervezési dokumentum.

A tanmenet szerepe:

 • orientálja az oktatás tervezett időbeli menetét,
 • összerendezi a tantárgyak, művelődési területek tartalmát,
 • hagyományosan egy osztályra készül.

Az osztályok számára készített tanmenet:

 • a feldolgozandó tartalom vagy a tevékenységek tanórákra való elosztását jelenti az egyes osztályok számára.

6.Ábra: Részlet az osztályok számára készített tanmenetből
6.Ábra: Részlet az osztályok számára készített tanmenetbőlA csoportok és egyének számára készített tanmenet:

A tanulócsoportok és az egyének fejlettségi szintjéhez alkalmazkodó adaptív oktatást tesz lehetővé. Az adaptív oktatás egyik alapfeltétele, a tanulás szempontjából hasonló sajátosságokkal rendelkező tanulók számára közös, illetve a tanuláshoz szükséges fontos jellemzőikben társaiktól eltérő tanulók számára egyéni vagy csoportos fejlesztési tervek, tanmenetek készüljön.

2. Tervezés egy témára

Az oktatás tartalma, az ennek feldolgozásához készített tanmenet témákra tagolódik. A témák feldolgozására készített részletesebb mint a tanmenet.

 

Tematikus tervezés:

A tematikus tervezésnél egy zárt, összefüggő tananyagrész feldolgozásának pedagógiai tervét készítjük el.

A tematikus terv készítésének alapfeltételei: a szaktárgyi tartalom, a diákok előzetes tudásának, attitűdjeinek, ismerete, az objektív pedagógiai körülmények számbavétele.

3. Az epochális tervezés

Az epochális (időszakos) oktatás lényege, hogy a tantárgy vagy műveltségi terület tanulása-tanítása nem órarendszerben történik, hanem blokkosítva, azaz hosszabb ideig, naponta több tanórán keresztül foglalkoznak egy kiemelt tantárggyal vagy témakörrel.

Az epochális tervezés sajátosságai:

 • az epocha elején tájékozódni szükséges a tanulók meglévő ismereteiről,
 • a diákok terhelése, pihenése „egészséges” legyen,
 • az epocha felépítésnek menete → ismétlés, az új anyag bevezetése, feldolgozása, lezárása,
 • formáló-segítő értékelés az oktatás folyamatában biztosítandó, összegző-lezáró az epocha végén
 • differenciálásban érdemes gondolkodni.
4. Készülés a projektoktatásra

A projektoktatás a nyílt oktatás megvalósulásának formája.

 

A projektoktatás feltételei:

 • a téma megtalálása a tanulóktól származzon,
 • az iskolavezetés, a szülők, a diákok fogadókészsége,
 • a tanulási és a szociális készségek kialakultak,
 • a szükséges időtartam rendelkezésre áll, az eszközök adottak.

 

A projekt tervezés tartalmi elemei:

 • a tanulókkal közös tervezés,
 • a feldolgozás célszerű menetének kialakítása,
 • produktumok és ezek bemutatási formáinak tervezése,
 • értékelési kritériumok meghatározása,
 • az eredmények rögzítésének tervezése.
5. A tanítási óra tervezése

A tanítási óra tervezésének előzményei:

 • az óra céljának/céljainak megfogalmazása,
 • a tananyag kiválasztása,
 • a tanulók tanuláshoz szükséges sajátosságainak feltárása,
 • döntés az egységességről vagy differenciálásról, vagy ezek együttes alkalmazásáról.

 

A tanítási óra menetének konkrét megtervezése = döntünk arról, hogy:

 • az óra hogyan kapcsolódik az előző és a következő órához,
 • az elsajátítási folyamatban mire kívánunk különösen tekintettel lenni (pl.: ismeretszerzés stratégiái, alkalmazás, rögzítés szempontjai…),
 • hogyan érhetjük el a tanulók folyamatos motiválását,
 • milyen szervezési módokat, formákat, módszereket, eszközöket kívánunk alkalmazni,
 • milyen időbeosztással kívánunk dolgozni.

 

A tanítási órára való felkészülés írásbeli dokumentuma az óravázlat.

 

Tervezzen differenciált feladatokat egy adott téma feldolgozásához!

Válasszon oktatási eszközöket egy adott téma feldolgozásához!

Készítse el egy téma oktatásának részletes tervét!