Skip navigation

3.2.5 Az oktatás tervezésének szintjei

3.	Ábra: A tantervi szabályozás
3. Ábra: A tantervi szabályozás6
4.	Ábra: A tartalmi szabályozás
4. Ábra: A tartalmi szabályozás7

A kétpólusú tartalmi szabályozás meghatározása:

Az állami szabályozás a bemenet és kimenet oldaláról érvényesül. A bemeneti szabályozás dokumentumai: alaptanterv, kerettantervek, képzési irányelvek, képesítési követelmények; a kimeneti szabályozást a vizsgarendszer (érettségi, szakvizsgák) dokumentumai tartalmazzák.

A központi szabályozás szerepe:

Az adott országon belüli egységes tartalmi alapok, keretek megfogalmazása, széleskörű társadalmi, szakmai együttműködés megvalósítása. A központi szabályozás feladatai: oktatáspolitika, képzéspolitika, jogalkotás, finanszírozás.

A helyi szabályozás feladata:

Az intézményen belüli nevelési, oktatási és képzési tartalmak meghatározása, fejlesztése, a feltételek megteremtése, intézmény fenntartóinak, a helyi társadalomnak, a szakma képviselőinek közreműködésével.

A tartalmi szabályozás – állami szint:

A Nemzeti alaptanterv (NAT) – a Kormány 110/2012. (VI. 4.) rendelete – tartalmazza: az iskolai nevelés-oktatás pedagógiai feladatainak elvi, tartalmi és szemléleti alapjait; a közvetítendő műveltség fő területeit és tartalmait; a nevelő-oktató munka nemzeti köznevelésről szóló törvénybe foglalt szakaszainak feladatait; a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztési feladatait.

A NAT-ban megfogalmazott pedagógia elvek, nevelési célok, fejlesztési feladatok, kulcskompetenciák és műveltségi tartalmak kerettantervekben kerültek meghatározásra. A miniszter által kiadott kerettantervek általában iskolatípusok (illetve pedagógiai szakaszok) szerint tagolódnak továbbá egyes sajátos köznevelési feladat teljesítéséhez is készültek külön tantervek.

Kerettanterv tartalmazza: a nevelés-oktatás céljait, a tantárgyi rendszert, az egyes tantárgyak témaköreit, tartalmát, követelményeit, a tantárgyközi tudás- és képességterületek fejlesztésének feladatait, a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló kötelező és az ajánlott időkeretet.

Elemezzen egy akkreditált kerettantervet! Például: Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve; Képességfejlesztő és értékőrző kerettanterv, Magyar Waldorf Iskolák Kerettanterve…

Helyi tanterv:

A tantervi szabályozás legalsó, de a gyakorlat szempontjából legmeghatározóbb szintje. Helyi jellegét az adja, hogy legitimációjában szerepet játszik a helyben érintettek megegyezése, a partnerek támogató véleménye, a fenntartó jóváhagyó döntése. Kiemelt jellemzője, hogy a helyi kultúra elemeit, a helyi társadalom tradícióit és jövőképeit is tartalmazza.

[6] http://www.ofi.hu/sites/default/files/WEBRA/2013/05/Kerettanterv-helyi_tanterv_Dobszay_Ambrus_2013_05_03.pdf (2014.08.24.)

[7]http://www.ofi.hu/sites/default/files/WEBRA/2013/05/Kerettanterv-helyi_tanterv_Dobszay_Ambrus_2013_05_03.pdf (2014.08.24.)