Skip navigation

3.2.4 Az oktatás tervezése

1. A tanterv értelmezése
Tanterv: rögzíti az intézménytípus általános céljait, feladatait, az egyes tantárgyak céljait, feladatait és órakereteit, a tananyag struktúráját és a követelményeket (évfolyamokra bontva), a módszertani utasításokat vagy alapelveket és a taneszközöket.
Curriculum: folyamatterv vagy program. A tanulási-tanítási folyamat tervezését és leírását jelenti a céloktól az értékelésig. A curriculumok olyan értékjelölő, folyamatorientáló dokumentumok, melyek a céloktól az értékelésig, a „mit?” és a „hogyan?” egységére törekedve segítik és összehangolják felhasználók tanulásszervező, tanulást szabályozó és értékelő munkáját.

A tanterv a curriculummal azonos tartalmú kifejezés.

2. A tanterv változatai

Az oktatásirányítás jellege szerint lehet: iskolatípusra, iskolafokra vonatkozóan egységes; egységes és ezek módosított változatai és különböző fenntartói tantervek; iskolák helyi tantervei.

A tanterv irányulhat: alapvetően az oktatásra vagy a pedagógiai munka teljességére.

A tanterv koncepciója szerint lehet: bemenetre, kimenetre vagy folyamatra orientált.

A tanterv az oktatási tartalom kifejtettsége szerint lehet: részletezett vagy kerettanterv, de lehetnek kombinált megoldások is.

A tantervben a tananyag horizontálisan elrendezhető tantárgyakba vagy műveltségterületekbe.

A tantervben a tananyag vertikális (belső, előrehaladó) elrendezése lehet: lineáris, koncentrikus, strukturális, moduláris, példafeltáró.

A tantervben a tananyag és a tananyaghoz kapcsolódó követelmények felosztása történhet: az egyes évfolyamhoz vagy életkori ciklushoz rendelten.

A tanterv viszonyulása a tanulókhoz: tekintheti az iskolába járó gyerekeket homogén közegnek; vagy természetesnek veszi az egyéni és a csoport sajátosságokat.

A tanterv-típusok részletes leírása megtalálható az alábbi irodalomban:

HUNYADY Györgyné – M. NÁDASI Mária: Pedagógiai tervezés. Comenius Bt., Pécs, 2004. 76-99.o.

A tantervtípusokat, műfajokat és tantervfajtákat írja le FÓRIS-FERENCZI Rita: A tervezéstől az értékelésig c. könyvének 13-19 oldalain.

Tanulmányozzon egy hazai vagy egy külföldi tantervelméleti munkát!