Skip navigation

12.2.2 Az önértékelés

A megismert tanulmány ráirányította a figyelmet arra, hogy a tanárnak képesnek kell lennie arra, hogy folyamatosan elemezze és értékelje munkáját és ennek megfelelően fejlessze szakmai munkáját az óra tervezésében, az órai munkában, az önálló tanulás támogatásában, az értékelésben.

Készítsen egy önértékelési szempontsort!

(A fő tevékenységi területek megnevezésével és példákkal segítjük munkáját!)

 

ÓRATERVEZÉS

 

1. A tanulás céljainak meghatározása

 • Képes vagyok a tanterv követelményeinek megértésére és a tanulók szükségleteinek és érdeklődésének megfelelő rövid és hosszú távú tanulási célok megfogalmazására.
 • Konkrét tanulási célokat tudok megfogalmazni egyes tanórákra és tanítási szakaszokra.

2. Az óra tartalma

 • Képes vagyok a tevékenységek változatos, kiegyensúlyozott alkalmazására a sokfajta készség és kompetencia figyelembevétele érdekében.
 • Olyan tevékenységeket tudok tervezni, melyek tudatosítják a tanulókban meglévő ismereteiket, és építhetnek is azokra.

3.Tanulásszervezés

 • Képes vagyok a körülményekhez igazodva különböző szervezési formák (frontális, egyéni, páros és csoportmunka) közül választani és ilyeneket tervezni.
 • Képes vagyok az önálló tanulói megnyilvánulások és interakciók megfelelő tervezésére.

 

AZ ÓRAI MUNKA

 

1. Az óratervek használata

 • A tanulók figyelmét megragadó módon tudom elkezdeni az órát
 • Megfelelő módon be tudom fejezni az órát.

 

2.Tartalom

 • Az egyes tanulók és konkrét tanulói csoportok igényeinek megfelelően tudom bemutatni a tartalmat.
 • A tanítás tartalmát összefüggésbe tudom hozni a tanulók tudásával.

 

3.Interakció a tanulókkal

 • El tudom helyezni a tanulókat a teremben és fel tudom kelteni a figyelmüket az óra elején.
 • Fogékonyan, támogatólag tudok reagálni a tanulói kezdeményezésre és interakcióra.

4. Óravezetés

 • A tanulók szükségletei és a tevékenység követelményei szerint különböző szerepeknek tudok megfelelni (ismeretátadó, közvetítő, ellenőrző).
 • Képes vagyok felügyelni és segíteni a tanulók különböző infokommunikációs eszközhasználatát az osztályteremben és azon kívül.

 

ÖNÁLLÓ TANULÁS

 

1.Tanulói autonómia

−          Fel tudom mérni, és ki tudom választani azokat a tevékenységeket, amelyek segítik a tanulókat egyéni tanulási folyamatok és tanulási stílusok felismerésében, valamint az azokat érintő reflexió során.

−          Segíteni tudom a tanulókat abban, hogy egyéni szükségletük és érdeklődésük alapján válasszanak feladatokat és tevékenységeket.

 

2.Házi feladat

 • Fel tudom mérni, és ki tudom választani, milyen feladatok a legmegfelelőbbek a tanulók otthoni munkavégzéséhez.
 • Érvényes és jól követhető kritériumok alapján tudom értékelni a házi feladatot.

 

3.Projektmunka

 • A lényeges céloknak megfelelően tudom tervezni és irányítani a projektmunkát.
 • A projektmunka különböző szakaszaiban segíteni tudom a tanulókat a döntéseik meghozatalában.

 

4. Portfóliók

 • Képes vagyok a portfóliómunka tervezésére és ütemezésére.
 • Képes vagyok a portfóliómunka felügyeletére, és konstruktív vissza jelzést tudok róla adni.

 

5. Virtuális tanulási környezetek

 • Változatos informatikai forrásokat tudok használni.
 • Képes vagyok különböző virtuális tanulási környezetek létrehozására és azok megfelelő irányítására.

6.Tanórán kívüli tevékenységek

 • Felismerem, mikor és hol merül fel az igény a tanulást erősítő tanórán kívüli tevékenységekre.
 • Az illetékes szakemberekkel és intézményekkel együttműködve tudok tanórán kívüli tevékenységeket szervezni.

 

ÉRTÉKELÉS

 1. Mérési eszközök tervezése

 • Fel tudom mérni, és ki tudom választani a tanulási céloknak megfelelő, érvényes értékelési eljárásokat.
 • Meg tudom beszélni a tanulókkal munkájuk és fejlődésük mérésének legjobb módozatait.

 

2. Értékelés

 • Meg tudom állapítani a tanuló teljesítményében az erősségeket és a fejlesztést igénylő területeket.
 • Szöveges értékelés formájában be tudom mutatni a tanulói teljesítményre és fejlődésre vonatkozó mérésemet, ami jól követhető, érthető a tanuló, a szülők és mások számára.

 

3. Önértékelés és a társak értékelése

 • Segíteni tudom a tanulókat abban, hogy egyéni célokat tűzzenek ki maguk számára, és értékeljék saját teljesítményüket.
 • Segítséget tudok adni a tanulóknak a társas értékeléshez.