Skip navigation

1.1.3 A tantárgy teljesítésének feltételei

Az 2. lecke feldolgozása után ismerni fogja a tudás fogalmát, típusait, szerkezeteit, a tudás fogalmának történeti változásait, a tudásalapú társadalom jellemzőit.

A 3. és a 4. lecke bevezeti Önt a tervezésnek, mint tudatos emberi tevékenységnek a pedagógiai elméletben és gyakorlatban megvalósuló formáiba, folyamataiba. A fejezet megtanulása után képessé válik: a nevelés tervezésének négy elemének alkotó módon történő alkalmazására, az oktatás tervezésének értelmezésére és megvalósítására, az irányító dokumentumok elemzésére és tervezésére.

Az 5. a 6. a 7. a 8. a 9. és a 11. lecke – A pedagógiai értékelés- keretében Ön megismeri és ezáltal képessé válik:

  • Átfogó képet alkotni az értékelés folyamatáról, formáiról és módszereiről.
  • A céloknak és a szinteknek megfelelő értékelési formák és az módszerek meghatározására, az értékelés eszközeinek megválasztására.
  • Képessé válik figyelembe venni a differenciálás szempontjait és elősegíteni a tanulók részvételét saját fejlődésük értékelésében.

A 10. lecke megtanulása után ismerni fogja a fejlesztő értékelés fogalmát, jellemzőit, az alkalmazás feltételeit. A módszerek elemzése és megismerése után képes lesz az egyéni és a csoportos tanulási folyamatok fejlesztő értékelésére.

A 12. lecke feldolgozása módot ad a saját reflektív szemlélet feltárására, fejlesztésére, az önértékelési szempontok meghatározására.

Az értékelés módja:

Részvétel a foglalkozásokon, egy prezentáció és egy reflektív beadandó munka elkészítése, valamint az ismeretanyagot átfogó vizsga írásban vagy szóban.

A prezentáció témái:

  • Hazai vagy külföldi tantervelméleti munka elemzése
  • Gondolattérkép az ellenőrzés és az értékelés fogalmairól (a fogalmak definiálása és az összefüggések feltárása)
  • Esettanulmány egy iskola értékelési gyakorlatáról

Reflektív munka témái:

  • Tervezzen meg egy tanulási egységet (tanóra vagy témakör) és értékelje tervező munkáját! Szempontok: Mit, miért tervez megvalósítani az órán?, pontos célok, feltételek, lehetséges problémák és eredmények előrejelzése, tanórai/témaköri tevékenységek tanár és diák szempontjából, saját tanulás nyomon követésének lehetőségei, tanulságok a terv elkészítésének folyamatában.
  • A tananyaggal kapcsolatos előzetes elvárások, tanulási célok és a szerzett tapasztalatok megfogalmazása.(A kurzus témáinak feldolgozása, saját tanulási folyamat, megismert, alkalmazott módszerek, technikák, tudás változása, alakulása…)

Vizsga:

  • a félév végén írásbeli vagy szóbeli vizsgát kell tennie. Az írásbeli vizsga elméletei jellegű teszteket és esszékérdést tartalmaz. A szóbeli vizsgán kihúzott tétel alapján kell számot adnia egy adott témában való felkészültségéről. A kérdéseket, tételeket a tankönyv anyaga alapján állítottuk össze.