Skip navigation

11.2.3 Feladattípusok – tanulói tevékenység alapján

1. Feleletválasztó feladat = egy kérdéshez több választ adunk meg.

Modellje:

Olvassa el a következő mondatokat! Jelölje bekarikázással, hogy melyik szó illik legjobban a leírásba!

A(z)……………………….. a feladat legkisebb egysége: a feladat típusától függően egy kérdés, egy kiegészítendő szöveghiány stb.

  a. item

  b. kérdés

  c. megoldókulcs

  d. objektivitás 

 

„Ki korán kel, aranyat lel.” Károly, az aranyásó tegnap aranyat lelt.

Mi következik ebből?

  a. Ma korán kelt.

  b. Tegnap későn feküdt le.

  c. Tegnap este korán feküdt le.

  d. Tegnap reggel korán kelt.

  e. Tegnap lehet, hogy későn kelt.

 

Az alkalmazás problémái:

 • Sok apró részlet alapján kell döntéseket hozni koncentrációt igényel.
 • Sokat alkalmazva egymás után monotonná válik.
 • Mérés során nagy a találgatás lehetősége.
 • Az elkészítés komoly szakértelmet igényel, a megadottnál több jó megoldás is lehetséges.

 

2. Egymáshoz rendeléses feladat = feladattípusban különböző dolgokat kell összepárosítani, egymáshoz rendelni.

Modellje:

 • A feladatokat különböző munkaformákban oldhatjuk meg. Párosítsa össze az elnevezéseket!

 

1. Csoportmunka  2. Párban folyó tanulás   3. Egyéni munka

a) A tanuló önállóan dolgozik, egyedül oldja meg a feladatot.

b) Bizonyos helyzetekben a tanulók maguk választják meg a munkaformát

c) Két tanuló dolgozik együtt a feladat megoldásán.

d) Kettőnél több tanuló dolgozik együtt a feladat megoldásán.

 

Ajánlások:

 • Érdemes fölösleges elemeket is beiktatni (egyre könnyebbek lesznek az itemek), a tanulók figyelmét fel kell hívni rá.
 • Mindig végig kell gondolni, hogyan lehet a feladatot legegyszerűbben megoldani (számok, betűk, hasábok…)

 

3. Rendezéses feladat = A feladattípusban folyamatokat, időbeli vagy logikai struktúrákat kell rekonstruálni.

 

Modellje:

Rakja sorrendbe a következő feladattípusokat a tanulói tevékenység szabadsága szerint. Folytassa a számozást!

  Esszé

  1. Feleletválasztás

  Kiegészítéses feladat

  Rövid választ igénylő feladat

 

Ajánlások:

 • A feladattípust lehet használni szétdarabolt szövegekkel, előnye: nagyon meg kell érteni a szöveget; hátránya: időigényes.
 • Az összes „darab” egyszerre látható legyen.
 • Digitális tábla segítségével jól működik.

 

4. Igaz-hamis feladat = a feladatban állításokat kapnak a diákok el kell dönteni, hogy ezek igazak vagy hamisak.

Modellje:

     Igazak vagy hamisak az alábbi állítások? Jelölj I (igaz) és H (hamis) betűkkel!

a. Tesztnek nevezzük azt a típusú mérést, amikor a diák zárt, többnyire feleletválasztó feladatokból álló írásbeli feladatokat old meg.

b. A mérőfeladatok és a vizsgafeladatok megnevezés szinonimaként használatos a szakirodalomban.

Ajánlások:

 • Egyértelmű megfogalmazásokat alkalmazzunk.
 • Megfontolandó az alkalmazása, 50%-os eséllyel lehet találgatni.

 

5. Kiegészítendő feladat = hiányos szövegek vagy mondatok kiegészítése önállóan vagy megadott elemek segítségével.

 

Modellje:

Egészítse ki az alábbi szöveget!

A jó feladat készítője mindig a mérési vagy a fejlesztési célból indul ki. Ennek tudatában dönti el, hogy milyen ……………… használ. Mérőfeladatok estében fontos, hogy…………….. a tanár a feladatokat. Ily módon sok apró hibát lehet ………………… A feladatnak része a ……………………………., amit a feladattal együtt kell fejleszteni.

 

Ajánlások:

 • A bevésés, a gyakorlás rendszerében is alkalmazható.
 • Digitális táblán is jól használható.

 

6. Rövid válasz igénylő kérdések = Néhány szavas egy-egy kulcsinformációt tartalmazó kérdések tartoznak ide. A feladattípust használható szóban és írásban is.

Modellje:

Válaszoljon röviden, legfeljebb 2-3 szóval a következő kérdésekre!

a. Milyen elnevezést ismer még a tanulói autonómia kifejezésre?

b. Nevezzen meg két teljesen zárt feladattípust!

Ajánlások:

 • Ismeretelemek mérésére alkalmas, fejlesztésre kevés lehetőséget ad.
 • Látszat ellenére az értékelése nem mindig könnyű ( a diákok találékonysága határtalan).

 

7. Hosszabb választ igénylő kérdések = a feladat alkalmas logikai összefüggések felismerésének mérésére. A megoldás igényelhet rövid érvelést, indoklást szóban vagy írásban, írásbeli formáját nevezik nyílt kérdésnek is.

 

Modellje:

Válaszoljon néhány mondatban a következő kérdésekre!

a. Milyen egy munkáltató tankönyv?

b. Milyen összefüggés van a tanulói aktivitás és a tanulás eredményessége között?

Ajánlások:

 • Használható a „klasszikus” feleltetés-helyzetben.
 • Törekedni kell az objektív értékelésre.
 • Mérés esetében meg kell határozni, hogy milyen terjedelemben válaszoljon.

 

8. Esszé, szóbeli témakifejtés = a kifejtendő, hosszabb választ igénylő kérdés kategóriájába tartozik, de a válasz sokkal hosszabb és összetettebb. Alkalmazható szóban és írásban is.

Az esszékérdés modellje:

Írjon 250-300 szó hosszúságú ismertetőt a zárt feladatok készítésének problémájáról!

A szövegben térjen ki a következő témákra:

 • zárt feladatok a mérésben
 • zárt feladatok a fejlesztésben
 • az értékelés kérdése.    

A szóbeli témakifejtő feladat modellje:

Tartson rövid előadást a zárt feladatok készítésének problémájáról!

A szövegében térjen ki a következő témákra:

 • zárt feladatok a mérésben
 • zárt feladatok a fejlesztésben
 • az értékelés kérdése.

Szövegét a következő szempontok szerint fogják elbírálni: a témák kifejtésének alapossága, a szakszókincs használata, szövegalkotás.

Ajánlások:

 • Mérésben és fejlesztésben is használhatóak.
 • Az értékelési rendszert részletesen ki kell dolgozni.
 • Szempontok adása szükséges.

 

9. Problémakifejtés = a problémamegoldás komplex alkalmazási feladat, amely egy modellezett helyzet megoldását kell kialakítani. Fontos a helyzet, a probléma, a célok, a szereplők pontos leírása.

Modellje:

Záródolgozatot szeretne íratni az osztályával. A kollégáival „dolgozatbankot” hoznak létre, ahol mindenki megtalálja az összes elkészített feladatsort. Elemezze a feladatsorokat és döntse el melyiket tudná a legjobban használni!

 

10. Vita, szimuláció = lényegében problémamegoldó feladat, egy modellezett helyzet megoldását kell kitalálni és eljátszani.

Modellje:

Meg kell győznie egy kollégáját arról, hogy az Ön tantárgyában is sok lehetőség adódik a változatos feladattípusok alkalmazására.

 • Gyűjtsön érveket a feladatok alkalmazása mellett!
 • Alakítson ki egy érvelési sort!
 • Játssza el a szituációt valamelyik társával!

 

11. Fizikai, szellemi produktum elkészítése = komplex tevékenység, gyakorlati cél érdekében kell a készségszintű tudást alkalmazni.

Modellje:

Holnap az egyik órájára ismétlést tervez. Találjon ki 2-4 feladatot, amelyek segítségével át tudják ismételni az anyagrészt.

A feladatok az alábbi feltételeknek feleljenek meg:

 • Adjanak alkalmat az anyag rendszerezésére!
 • Tegyék lehetővé, minden tanuló aktív legyen!

 

12. Projektfeladat = fizikai vagy szellemi produktum készítése, amely problémamegoldással társul. Hosszabb folyamat, többféle tevékenység, szakértelem. Alkalmazása csoportmunkában célszerű.

Modellje:

Gyűjtsék össze, hogy a különböző vizsgák milyen feladattípusokat alkalmaznak, és készítsenek ez alapján egy feladatgyűjteményt a saját tantárgyuk számára!

13. Rövid aktivitáson alapuló feladat = alkalmazható a téma elkezdése előtti ráhangolásra, a látható fáradság leküzdésére, az óra lezárásaképpen.

Modellje:

Tegyen fel egy kérdést valamelyik társának, amelyben szerepel a feladat szó! A megszólított röviden válaszol rá, majd ő tesz fel egy kérdést a harmadik társuknak.

Az egyetlen megkötés, hogy minden kérdésben szerepelnie kell a feladat szónak bármilyen formában.

 

A tesztszerkesztés elméletét és gyakorlatát megismerheti Czédiné Bárkányi Éva: Pedagógiai értékelés című könyvéből.    
(Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanító és Óvóképző Intézet, Szeged, 2011.)

Írjon/fogalmazzon meg példákat a megismert feladatokra!