Skip navigation

14.2 HIVATKOZÁSOK

Németh Balázs: A lifelong learning koncepció történeti gyökerei. Tudásmenedzsment. 2001. 1. sz. 41-45. p.

Tót Éva – Borbély-Pecze Tibor Bors – Szegedi Eszter: Az egész életen át tartó tanulás eszközrendszere. Budapest, Tempus Közlapítvány. 2012.

Tót Éva: A nem-formális tanulás elismerése – szemlélet és módszerek. Szakképzési Szemle. 2002.18. évf. 2. sz. 178-193. p.

Komenczi Bertalan: Az Európai Bizottság Memoranduma az egész életre kiterjedő tanulásról. Új Pedagógiai Szemle, 2001. 6. sz. 122-132. p.

Forray R. Katalin - Juhász Erika: Az autonóm tanulás és az oktatás rendszere. Új Pedagógiai Szemle, 2008. (58. évf.) 3. sz. 62-68. old.

Durkó Mátyás: Andragógia. Budapest, Magyar Művelődési Intézet 1999.

Török Balázs : Felnőttkori tanulás – célok és akadályok. Educatio. 2006. 2. 333–347.

Kissné András Klára: Generációk, munkaerőpiac és a motiváció kérdései a 21. században. HR Magazin. 2014.

Polónyi István: Honnan jönnek a hallgatók? Educatio 2. 244-258. p. 2012..

Pusztai Gabriella: Kollegiális kezek a felsőoktatásban. Az értelmező közösség hatása a hallgatói pályafutásra. Akadémiai doktori értekezés.2010.

Forray R. Katalin - Kozma Tamás: Felnőttek a felsőoktatásban. In Biró Zsuzsanna Hanna (szerk): Az iskola térben, időben. Bp., Új Mandátum Kiadó. 220–235. p. 2011. 222.

KSH (2014): Felnőttoktatás, felnőttképzés.

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/felnottoktatas13.pdf (letöltés dátuma 2015. január 30.) 

Falus Iván: A pedagógussá válás folyamata. Educatio.  2004. 359–374.

Kálmán Orsolya: A pedagógusjelöltek és pedagógusok nézetei – hazai kutatások nemzetközi kontextusban. In Kotschy Beáta (szerk): Új utak a pedagóguskutatásban. Eger, Líceum Kiadó. 2013.

Bárdossy Ildikó - Dudás Margit: Pedagógiai nézetek. Pécs, Pécsi Tudományegyetem. 2011.

Bárdossy Ildikó - Dudás Margit: Pedagógiai nézetek. Pécs, Pécsi Tudományegyetem. 2011.

Szivák Judit: Hallgatók neveléssel kapcsolatos nézetei. Iskolakultúra 2003. 5. 88-95.p.

Némethné Tóth Ágnes: A tanárjelöltek inkluzív szemlélete.         
http://tagnes.pbworks.com/f/A%20tan%C3%A1rjel%C3%B6ltek%20inkluz%C3%ADv%20szeml%C3%A9lete.pdf (letöltés dátuma: 2014-06-15)

Falus Iván: A pedagógussá válás folyamata. Educatio.  2004. 359–374.

Kotschy Beáta: A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. Eger: Eszterházy Károly Főiskola. 2011.

Falus Iván: A pedagógussá válás folyamata. Educatio.  2004. 359–374.

Kotschy Beáta : Pedagógiai készségek. In: Báthory Zoltán és Falus Iván (fszerk.):Pedagógiai Lexikon. Keraban Kiadó, Budapest. III. 146. 1997.

Nagy Mária: Pedagógusok. In: Halász Gábor és Lannert Judit (szerk.): Jelentés amagyar közoktatásról. Országos Közoktatási Intézet. Budapest. 273-301. 2000.

Hercz Mária: A pedagógusok gondolkodása a gyermekek kognitív fejlődéséről és fejlesztéséről. Szeged, SZTE. PhD értekezés.2007.

Sallai Éva: Tanulható-e a pedagógus mesterség? A pedagógus mesterség tartalma és tanulhatósága különös tekintettel a pedagógiai személyiség alakulására. Veszprémi Egyetem, Veszprém. 1996.

Hercz Mária: A pedagógusok gondolkodása a gyermekek kognitív fejlődéséről és fejlesztéséről. Szeged, SZTE. PhD értekezés.2007.

Hercz Mária: A pedagógusok gondolkodása a gyermekek kognitív fejlődéséről és fejlesztéséről. Szeged, SZTE. PhD értekezés.2007.

Sallai Éva: Tanulható-e a pedagógus mesterség? A pedagógus mesterség tartalma és tanulhatósága különös tekintettel a pedagógiai személyiség alakulására. Veszprémi Egyetem, Veszprém. 1996

Falus Iván: (szerk) : Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek Nemzetközi áttekintés. Eger, EKF. 2011.

Falus Iván (szerk) : Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek Nemzetközi áttekintés. Eger, EKF. 2011.

Falus Iván: Tanári képesítési követelmények – kompetenciák – sztenderdek. http://www.ofi.hu/tudastar/hazai-fejlesztesi/tanari-kepesitesi

Szabó-Thalmeiner Noémi: Kompetencia alapú pedagógusképzés Romániában http://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/magiszter/2006/osz/4.pdf

Golnhofer Erzsébet (szerk.): Az iskola belső világa. Budapest, ELTE PPK. 2006. http://mek.niif.hu/05400/05468/05468.pdf

Balázsi Ildikó és mások : PISA2012 Összefoglaló jelentés, Budapest, Oktatási Hivatal. 2013.

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/nemzetkozi_meresek/pisa/pisa2012_osszefoglalo_jelentes.pdf (2014.június 10.)

Balázsi Ildikó és mások : PISA2012 Összefoglaló jelentés, Budapest, Oktatási Hivatal. 2013.

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/nemzetkozi_meresek/pisa/pisa2012_osszefoglalo_jelentes.pdf (2014.június 10.)

Oktatási Hivatal: PISA2012 Nyilvánosságra hozott feladatok.    
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/nemzetkozi_meresek/pisa/pisa2012_nyilvanos_feladatok.pdf (2014. április 16.)

Balázsi Ildikó és mások: PISA 2006. Összefoglaló jelentés. A ma oktatása és a jövő társadalma. Budapest, Oktatási Hivatal. 2007.         
HTTP://WWW.OKTATAS.HU/PUB_BIN/DLOAD/KOZOKTATAS/NEMZETKOZI_MERESEK/PISA/PISA2006_JELENTES.PDF

Balázsi Ildikó és mások : PISA2012 Összefoglaló jelentés, Budapest, Oktatási Hivatal. 2013.

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/nemzetkozi_meresek/pisa/pisa2012_osszefoglalo_jelentes.pdf (2014.június 10.)

Benedek András, Csoma Gyula, Harangi László (főszerk.): Felnőttoktatási és –képzési lexikon. Budapest, Magyar Pedagógiai Társaság : OKI : Szaktudás Kiadó Ház, 2002.

Durkó Mátyás: Az andragógia. A felnőttnevelés és közművelődés új útjai. MMI. 1999.

Singer Péter: A gyorsuló idő sodrában avagy a szabadidő dilemmái.     
http://www.ofi.hu/tudastar/idofelhasznalas/gyorsulo-ido-sodraban

Durkó Mátyás: Az andragógia. A felnőttnevelés és közművelődés új útjai. MMI. 1999.

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról.     
http://www.tudosz.hu/EgeszEletTanulasEu.pdf (letöltés dátuma: 2014. augusztus 30.)

Durkó Mátyás: Az andragógia. A felnőttnevelés és közművelődés új útjai. MMI. 1999.

Kraiciné Szokoly Mária – Csoma Gyula: Bevezetés az andragógia elméletébe és módszerttanába. Budapest 2012.

Arnold, Rolf - Siebert, Horst: Konstruktivistische Erwachsenenbildung. Grundlagen der Berufs- und Erwachsenenbildung. Band 4. 5. Aufl. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. 2006.

Forray R. Katalin –Juhász Erika: Az autonóm tanulás és az oktatás rendszere

http://www.ofi.hu/tudastar/forray-katalin-juhasz letöltés dátuma: 2014. augusztus 30

Nahalka István (1998): A tanulásra vonatkozó tudományos nézetek fejlődése. In Falus Iván (szerk): Didaktika. Budapest, Nemzeti Tk.

Mihály Ildikó: Felnőttek tanulása – elméleti és gyakorlati tapasztalatok. Új Pedagógiai Szemle, 2003. (53. évf.) 10. sz. 121-132. p.

Csoma Gyula: Andragógia, - a pedagógia mellett (?). In: Khademi-Vidra Anikó (szerk): Az andragógia elmélete és történeti alapjai 1. jegyzet.

Maróti Andor: Van-e didaktikája a felnőttek tanításának? Iskolakultúra. 7. sz. 83-89. p. 1993.

Csoma Gyula: Az andragógiai elmélet kialakulása és alapproblémái http://ofi.hu/tudastar/kihivasok-valaszok/csoma-gyula-andragogiai (letöltés dátuma 2015. február 3.) 2009.

Feketéné Szakos Éva: Andragógia és pedagógia. Educatio. 1. sz. 61-71. p. 1999.

Lada László: Andragógia, a felnőttkori tanulás-tanítás tudománya. In: Lada László- Koltai Dénes (szerk): Az andragógia korszerű eszközeiről, módszereiről. Budapest, NFI. 2006.

Csoma Gyula: A felnőttkori tanulás idődimenziói. http://www.ofi.hu/tudastar/tanulo-felnott-felnott/felnottkori-tanulas

Falus Iván (1998) (szerk): Didaktika. Budapest, Nemzeti TK.

Kraiciné Szokoly Mária – Csoma Gyula: Bevezetés az andragógia elméletébe és módszerttanába. Budapest 2012.

Várnagy Marianne (1995): A felnőttoktatás didaktikája és módszertana. Budapest, ELTE

Várnagy Marianne (1995): A felnőttoktatás didaktikája és módszertana. Budapest,ELTE.

Durkó Mátyás: Andragógia. Budapest, Magyar Művelődési Intézet. 1999.

Zachár László: A felnőttképzés rendszere és főbb mutatói.         
http://www.ofi.hu/tudastar/felnottoktatas-kepzes/felnottkepzes-rendszere

letöltés dátuma: 2014. július 29.

Halmos Csaba: A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra. Nemzeti Felnőttképzési Intézet, Budapest. 2005.

Zachár László: A felnőttképzés rendszere és főbb mutatói.         
http://www.ofi.hu/tudastar/felnottoktatas-kepzes/felnottkepzes-rendszere

letöltés dátuma: 2014. július 29.

Halmos Csaba: A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra. Nemzeti Felnőttképzési Intézet, Budapest. 2005.

Barizsné Hadházi Edit és Polónyi István (szerk): Felnőttképzés, vállalati képzés.

Kraiciné Szokoly Mária – Csoma Gyula: Bevezetés az andragógia elméletébe és módszertanába. Budapest 2012.

Benke Magdolna: Összefoglaló az „Összegző vizsgálat a hazai szak- és felnőttképzési kutatások és fejlesztések helyzetéről” c. kutatás eredményeiről.

Nemzeti Munkaügyi Hivatal: 2010. évben befejezett főbb aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök hatékonyságának vizsgálata       
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=afsz_stat_fobb_aktiv_eszkozok
(2014. augusztus 3.)

Karcsics Éva: A versenyképes munkavállaló kompetenciái az Európai Unióban és Magyarországon. Európai Tükör 3. sz. 128-140. p. 2007.