Skip navigation

10.2.9 Projektmódszer

A projekt általános értelemben egy meghatározott időegység alatt elvégzendő komplex feladat feltételeit, folyamatát és eredményeit meghatározó tervezet.

Iskolai körülmények között a projektmódszer megvalósítása gyakran nehézségekbe ütközik, mert nehezen illeszthető a szokásos szervezeti formák és keretek közé. Újfajta tanár-diák viszonyt feltételez, ami viszont a felnőttoktatásban kiválóan alkalmazható. (Falus 1998, Csoma és Kraiciné 2012).

Kilpatrick szerint a módszer alkalmazása során négyféle projekt kidolgozására kerülhet sor: gyakorlati feladat, mint például egy hasznos tárgy megtervezése és kivitelezése, egy esztétikai élmény átélése (cikk megírása, színi előadás megtartása), egy probléma megoldása, valamilyen tevékenység, tudás elsajátítása.

A projektmódszernek megkülönböztető jegye az a nagyfokú szabadság, amelyet a hallgató számára biztosít a célok kiválasztásától, a tervezéstől a feladat végrehajtásának módozatain keresztül egészen az elkészült produktum és a tevékenység értékeléséig. A tanulás, azaz az ismeretek, jártasságok, szokások stb. elsajátítása indirekt módon valósul meg. A tanulás inkább eszköz jellegű, mindegy mellékterméke a produktum elérésére irányuló tevékenységnek.

 

A projektmódszer pozitívumai között szokás említeni:

A résztvevők kezdeményező, aktív szerephez jutnak, motiváltabbá válhatnak egy-egy produktum létrehozása során. Több készség fejlesztésére alkalmas: fejleszti a kommunikációs és szociális képességeket, a kreativitást, a problémamegoldó és analitikus gondolkodást, az önállóságot, a kooperációt, a tervezést, az alkalmazkodást, az időbeosztást, az információk megosztását stb.

Konkrét, hasznosítható, gyakorlati tudást nyújt, ahol mindenki képességének megfelelően tud részt venni egy-egy probléma megoldásában. Megvalósul az egymástól történő tanulás elve is.

Előkészítő szakasz két fő részből áll: a célok, a téma kiválasztása, megfogalmazása (egy eredeti, kreatív projekt kiválasztása, miközben sok ötletet, megvitatnak és elvetnek a résztvevők) magában is kreatív feladat (brain storming), illetve a tervezés (feladatok, felelősök, helyszínek, munkaformák). Ezt követi a kivitelezési szakasza, majd a zárószakasz: zárás, értékelés, amely magában foglalja a projekt bemutatását.

A felsőoktatásban leggyakoribb projektek például a kutatási projektek pl. új anyagrész feldolgozásakor.