Skip navigation

8.2.3.1. A New-School

A New-School reformpedagógiai alapját a bentlakásos magániskolák jelentették. Az első iskolamodellként is szolgáló intézményt Cecil Reddie angol tanár 1889-ben Abbotsholme-ban létrehozott nevelőintézete jelenti.

13. ábra: Cecil Reddie (1858-1932)
13. ábra: Cecil Reddie (1858-1932)

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cecil_Reddie.jpg

Abbotsholm egy olyan vidéki környezetben kialakított bentlakásos nevelőintézet, ami életszerű körülmények között jól hasznosítható műveltséget nyújtott a társadalmi elit rétegéből érkező fiúk számára. Az iskola megteremtette a növendékek testi-szellemi-erkölcsi értékeinek összhangját.

Az intézetek pedagógiai eszköztára több elemből tevődött össze. Egyik fontos meghatározója a szigorú napirend volt.

Kiemelt jelentőséggel bírt az esztétikai-művészeti nevelés, ami a napirend áttekintésével is szembetűnő, valamint az oktatás didaktikai-módszertani elemei között a forráselemzés, a megfigyelés, valamint az önálló kísérletek. A tanár-diák kapcsolat új dimenziója figyelhető meg az intézményben, a tanár, mint segítő jelenik meg a folyamatban.

Meghatározó volt a már korábban említett családias jelleg, az önkormányzatban végzett öntevékeny munka, valamint a vallásosság jelenléte.

A vidéki, családias otthont idéző környezetben található bentlakásos magániskolák a növendékek teljes körű nevelését vállalták. Az új iskolák Európa több országában is meghonosodtak, a legnagyobb hatást a német nyelvterületeken váltották ki. (Németh–Skiera 2003)