Skip navigation

5.2.6. Az iskola szervezete, struktúrája

Az iskola mint szervezet pozíciók rendszereként és a pozíciókhoz kapcsolódó szerepek rendszereként is jellemezhető. Ez ugyan minden szervezetre elmondható, viszont van néhány specifikus sajátossága az iskolai szervezetnek. Kozma (1999) ilyen sajátosságnak tekinti a pedagógusok és tanulók szervezeteinek egybeépülését, melyek szervezeti egységekként saját tagsággal, saját tennivalókkal, térbeli és időbeli elkülönüléssel határozhatók meg. Az iskola működését más szervezeti egységek is kiegészítik és továbbstrukturálják, így nemcsak a tantestületi és az osztályszervezetről van szó, hanem napköziről, tanulócsoportokról és szakmai munkaközösségekről, illetve egyéb szervezeti egységekről is. (Lsd.: 11. sz. ábra) Jellemző, hogy más nevelési szervezet struktúrája is kiegészítheti és keresztezheti az iskolai szervezet pozíciórendszerét. Ez utóbbit látjuk kollégiumok, diákotthonok esetében. További sajátosság, hogy az iskolai szervezeti egységek nem függetlenek azoktól a szociokulturális jellemzőktől, melyeket tagságuk hordoz. Azt is mondhatjuk, hogy az egyes szervezeti egységek rétegspecifikus vonásokkal bírnak. Példa erre a tagozatos, illetve a felzárkóztató osztályok társadalmi összetétele.

A tagozatos osztályok a művelődési javak megszerzése szempontjából rendszerint kedvező, míg a felzárkóztató osztályok kedvezőtlen társadalmi összetételűek. A kedvező társadalmi összetétel lényegében azt jelenti, hogy az ide tartozó tanulók a tanítási tanulási folyamatban már csak előzetes tudásuk miatt is előnyösebb helyzetben vannak, s természetesen a folyamat eredményeképpen többlettudásra tesznek szert, ami további előnyök forrása lesz az iskolarendszerben való továbbhaladás szempontjából. A társadalmi összetétel egyik fontos mutatója a szülők iskolai végzettsége. Vagyis a tagozatos osztályokban a magas iskolai végzettségű szülők gyermekei az iskolai struktúrában a tudáselsajátítás szempontjából kedvezőbb pozíciókat foglalják el.

11. ábra: Iskolai szervezet organogramja
11. ábra: Iskolai szervezet organogramja