Skip navigation

4.2.3.6. A Köznevelési Hídprogramok

A Köznevelési Hídprogramok a tanulónak a középfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz, vagy a munkába álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez nyújtanak segítséget a komplex, tanulmányi, szociális, kulturális, képességbeli és személyiségfejlődését támogató pedagógiai tevékenység révén.

A Híd I. programban az általános iskola kezdeményezésére az a tanköteles korú tanuló folytatja a tanulmányait, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de középfokú iskolába nem nyert felvételt. A program az egyéni képességekre és szükségletekre épülő differenciált fejlődési utak biztosításával pótolja a továbbtanuláshoz szükséges, de hiányzó alapvető ismereteket, kompetenciákat. A hídprogram keretében a tanulók középiskolai felvételi vizsgát tesznek.

A Híd II. programban szintén az általános iskola indítványozására alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező, diákok vesznek részt, abban a tanévben, amelyben betöltik a tizenötödik életévüket, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégeztek. A programba bekerülő diákok elsajátítják azokat az ismereteket, amelyek a szakképzés megkezdéséhez szükségesek, valamint megszerzik a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemeket. A Híd II. program sikeres befejezése után a tanulók a szakképzési évfolyamon a szakmai vizsga letételére készülnek fel.

Hídprogramokat általános és középiskolákban lehet szervezni, a programban részt vevő intézményeket a Kormányhivatal jelöli ki. (2011. évi CXC. törvény 14. §)