Skip navigation

4.2.1. A köznevelés

A magyar köznevelést a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szabályozza, ami a Magyar Közlöny 2011/162. számában jelent meg.(A törvényt az Országgyűlés a 2011. december 19-i ülésnapján fogadta el.)

A törvény célja és alapelvei között deklaráltan megjelenik, hogy „A törvény célja olyan köznevelési rendszer megalkotása, amely elősegíti a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik, műveltségük életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése révén, és ezáltal erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére, a magánérdeket a köz érdekeivel összeegyeztetni képes embereket, felelős állampolgárokat nevel. Kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás.” (2011. évi CXC. törvény 1. § (1))

A törvény úgy rendelkezik, hogy „A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom hosszú távú fejlődésének feltételeit teremti meg, és amelynek általános kereteit és garanciáit az állam biztosítja. A köznevelés egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a szolidaritás erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint a fenntartható fejlődésre és az egészséges életmódra nevelés határozzák meg. A köznevelés egyetemlegesen szolgálja a közjót és a mások jogait tiszteletben tartó egyéni célokat.” (2011. évi CXC. törvény 1. § (2))

Az intézmények pedagógiai kultúrájában hangsúlyos elemként jelenik meg az egyéni bánásmódra való törekvés, a gyermek elfogadása, az életkorhoz szabott követelmények, a gyermekek fejlődését biztosító kritériumorientált értékelés, a bizalom, a szeretet, az empátia.

„Az Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú, ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása az érettségi megszerzéséig, valamint az első szakképesítésre történő felkészítés a magyar állam közszolgálati feladata.” (2011. évi CXC. törvény 2. § (1))

Jogszabályi háttér:

  • 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról – Magyar Közlöny 99. szám 2012. július 24.
  • Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet – Magyar Közlöny 102. szám
  • A Kormány 2012. szeptember 1-jével központi hivatalt hozott létre.
  • 2012. évi CLXXXVIII. Törvény, a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről – Magyar Közlöny 164. szám, 2012. december 7.