Skip navigation

3.3.1. Összefoglalás

A tanár tervezi, támogatja, motiválja és értékeli a tanuló tanulási tevékenységeit. A tanár és a tanuló páros relációjában megfigyelhető tevékenységek és teljesítmények segítségével leírható a tanítási-tanulási folyamat és annak eredménye. Ez adja az iskolai oktatás gerincét didaktikai megközelítésben. Figyelnünk kell azonban arra, hogy az iskolai oktatás történelmi időben kiterjedt, így iskolarendszerek, oktatási rendszerek jöttek létre. Az oktatásra ráirányuló kezdeti közösségi elvárások mellett egyre komplexebb társadalmi és mindamellett hangsúlyosan nemzeti elvárásokat látunk megjelenni a kialakuló nemzeti oktatási rendszerekre vonatkozóan. Az oktatási rendszerek a komplex modern társadalmakban társadalmi alrendszerként működnek, azaz hozzájárulnak a társadalom mint nagy rendszer céljainak alakításához és azok megvalósításához. Ugyancsak fontos szerepük van a társadalmakat érő kihívásokhoz való alkalmazkodásban, a társadalom mint nagy rendszer működésének folyamatosságában az újratermelés révén, valamint az integrációban mint a nagy rendszer egyben tartásában, a rendszer alrendszereinek és intézményeinek, illetve tagságuk összekapcsolásában. A modern társadalmak életében az oktatási intézmények, az oktatási rendszer elemeiként, az oktatással megszerezhető tudással felkészítik a fiatalokat felnőtt életük szerepeire, a neveléssel támogatják személyiségük fejlődését, alakítják beállítódásaikat és formálják magatartásukat. A nevelés és oktatás során pedig a fiatalok társadalmi és kulturális integrációját valósítják meg. A leckében differenciáltan tárgyaltuk az oktatási rendszerek funkcióit. Hangsúlyoznunk kell azonban itt is, hogy azok folytonos kölcsönhatásban állnak egymással. A kölcsönhatás természete segítő és gátló lehet az egyes funkciókra nézve. A funkciók konfliktusai jól láthatók az oktatáspolitikában mint az oktatás irányításában, de az iskolákban és a nevelési koncepciókban is. A funkciók ugyanakkor elősegíthetik egymást. Vagyis nem lehetetlen például a hatékony és eredményes tudásátadás mellett a hatékony és eredményes nevelés sem, ahogyan erre számos példát láthatunk az oktatási intézményekben.