Skip navigation

3.2.1. Az oktatás fogalmának jelentései

Az oktatás fogalmát Gaston Mialaret (1993) francia neveléstudós a jelentés három szintjén értelmezi. Ezek az oktatási rendszer, az oktatási produktum és az oktatási folyamat. Az utóbbi két szinten az oktatás révén megszerezhető javak, illetve a javak előállításának és megszerzésének folyamatai válnak tárgyalhatóvá didaktikai megközelítésben. A didaktikai, vagy másként oktatáselméleti megközelítésben létezik az a szemléletmód, mely szerint az oktatás folyamata nem más, mint a tanítás-tanulás folyamata. (Nagy 1997) Ebben egyfelől kiemelkedik a tanulás mint a tanuló tudatos és aktív tevékenysége, melynek révén kulturális javakat sajátít el és ezáltal formálja saját személyiségét is. Vagyis olyan javakra – didaktikai megfogalmazásban ismeretekre (ami lehet például információ, fogalom, törvényszerűség, elmélet), jártasságokra mint az ismeretek alkalmazási képességére a feladatmegoldásban,készségekre mint a cselekvések automatizált komponenseire, képességekre mint a cselekvések szélesebb körére való alkalmasságra, továbbá beállítódásokra mint értékelő viszonyulásokra, valamint magatartásmintákra tesz szert tanulási tevékenysége által. (Falus – Szivák 1997; Nagy 1997) Mindezekkel a javakkal gazdagítja saját személyiségét, felhasználásukkal pedig hozzájárul saját közösségei fennmaradásához és gyarapodásához. Másfelől a tanítás-tanulás folyamatában hangsúlyos oldal a tanítás. Ez a pedagógus tevékenysége, melynek során a tanár tervezi, támogatja, motiválja és értékeli a tanulást. E folyamat hagyományos színtere az iskola.