Skip navigation

2.2.6. A pedagógia és a neveléstudomány határtudományai

A pedagógia és a neveléstudomány a társadalomtudományok közé sorolható.

Gyakran előfordul, hogy a valóság egy részének megismeréséhez több tudományterület együttes vizsgálódására van szükség. Ha a különböző tudományok ugyanazt az összetett társadalmi jelenséget vagy problémakört együtt, több oldalról, többféle tudományos megközelítésben vizsgálják, a tudományok tudományközi, interdiszciplináris kapcsolatáról beszélünk.

A neveléstudomány tudományközi kapcsolatai közül az alábbiakat emeljük ki:

  • Filozófia: kapcsolata a pedagógiával a kezdetektől nyomon követhető, sőt hosszú ideig a nevelés kérdéseiben a pedagógia a filozófia alárendelt tudománya volt. A pedagógiában meghatározó az etika, esztétika, az értékelmélet.
  • Biológia: többek között az idegrendszer fejlődésének törvényszerűségei, a testi felépítés, az öröklés témaköreiben segíti a neveléstudományt.
  • Pszichológia: a pedagógiával az egyik legszorosabb interakcióban lévő tudományterület; különösen az általános és fejlődéspszichológia, a neveléslélektan, a szociálpszichológia és a mentálhigiéné.
  • Szociológia: a nevelésszociológiával együtt az egyén és környezete, valamint a társadalom kapcsolatának megértésében, vizsgálatában nyújt segítséget.
  • Statisztika: a statisztikai adatbázisok és elemzések a kutatások során nélkülözhetetlenné tették e tudományt.
  • Közgazdaságtan: az oktatás-gazdaságtan az oktatás külső környezet szabályozásának értelmezésében nyújt segítséget.
5. ábra: A pedagógia és a neveléstudomány interdiszciplináris kapcsolatai
5. ábra: A pedagógia és a neveléstudomány interdiszciplináris kapcsolatai

A pedagógia önálló tudomány, de sok esetben a kutatásokban és vizsgálatokban más tudományok eredményeit is felhasználja, azért azt mondhatjuk, hogy a pedagógia alapvetően egy multidiszciplináris tudományág, és fontos jellemzője a komplexitás mellett a más tudományokkal való együttműködés.

Amennyiben azt vizsgáljuk, hogy az iskolában a pedagógiai értékelés során van-e kapcsolat a diákok életkora és a szöveges értékelés, illetve az osztályozás hatékonysága között, akkor a pedagógia mellett a pszi­chológia tudományának eredményeire is támaszkodhatunk.

Abban az esetben, ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy kimutatható-e összefüggés a tanulók iskolai teljesítménye, eredményessége és a tanulók családi háttere vagy a szülők iskolai végzettsége között, akkor a szociológia tudománya segít a vizsgálat egzaktságában.