Skip navigation

2.2.4. A pedagógia tudományterületei

A többi tudományhoz hasonlóan a pedagógiának is vannak részterületei, amit a diszciplína korábban említett összetettsége is megkíván. Az egyes részterületek kijelölésében nem teljesen egységes a pedagógiai szakirodalom, a különböző munkákban többféle klasszifikálási módot találunk. Kozma (1996) a pedagógia alábbi részterületeit különbözteti meg:

Általános pedagógia: elméleti jellegű tudományág, amely a nevelés alapvető kérdéseit, általános összefüggéseit vizsgálja, olyan törvényszerűségek feltárásával foglalkozik, amelyek bármilyen nevelési helyzetben, bármely életkorban érvényesek.

Neveléselmélet: a nevelő hatások és nevelési eredmények közti összefüggéseket vizsgálja.

Didaktika (oktatástan): az oktatási folyamat alapvető kérdéseivel, a szervezett tanítási-tanulási tevékenységgel foglalkozó terület. Fontosabb kérdéskörei: az oktatási folyamat általános cél- és feladatrendszere, oktatási tartalom, oktatási stratégiák, módszerek, munkaformák, értékelés.

Tantárgypedagógia vagy szakmódszertan: a különböző szaktárgyak (matematika, fizika, földrajz, testnevelés stb.) esetében a tanítási-tanulási folyamat sajátosságaival foglakozó tudomány. Az adott tárgyat tanító pedagógus számára gyakorlati jellegű információkat ad.

Neveléstörténet: a különböző korok nevelési gyakorlatával, intézményrendszerével és a nevelésre vonatkozó nézeteivel foglalkozó tudomány.

Összehasonlító pedagógia: a különböző országok nevelési rendszereinek összehasonlítása alapján tárja fel az adott nevelési rendszerek általános és sajátos vonásait (pl.: a pedagógusok képzésének rendszerét, az iskolai oktatás időtartamát, az oktatási rendszer tagolódását, különböző szintjeit).

Gyógypedagógia: A testileg, szellemileg sérült fogyatékos gyerekek nevelési lehetőségeivel, annak speciális kérdéseivel foglalkozik.

Iskolaszervezettan: Az iskola mint intézmény szervezeti kérdéseivel, és azok pedagógiai jelentőségével foglakozik. (az iskola szervezete, szereplői, az iskola társadalmi, jogi, művelődéspolitikai háttere)

Életkorok pedagógiája: Speciális életkori területek pedagógiái: óvodapedagógia, iskolapedagógia, felsőoktatás pedagógiája, felnőttoktatás pedagógiája (andragógia).

Nevelési színterek pedagógiája: ide tartoznak a különböző nevelési színterek speciális pedagógiai kérdései, úgymint a családi nevelés, bentlakásos intézmények, napközi otthonok, médiapedagógia.

3. ábra: A pedagógia tudományterületei
3. ábra: A pedagógia tudományterületei