Skip navigation

2.2.2. A pedagógia fogalma

A pedagógia igen összetett fogalom, amire a szakirodalom számos helyen utal.

Ennek érzékeltetésére kiemelünk néhányat, a teljesség igénye nélkül.

Weszely Ödön definíciójában „A pedagógia szűkebb értelemben a nevelés elmélete. Feladata tudományos vizsgálódással megállapítani a nevelés céljait, eszközeit, módszereit; magyarázatát adni a neveléssel kapcsolatos kérdéseknek, s elvi megokolását a gyakorlati eljárásnak. Végül a tudományos kutatással megállapított elveket rendszerbe kell foglalnia, s rendszeresen előadnia.” (Weszely, 1905:5) A szerző később arra is utal, hogy nem csupán a nevelésről alkotott tudományt nevezik pedagógiának, hanem magát a nevelést is, ami a gyakorlatban történik, és ez  gyakran félreértésekhez vezet a terminológiában.

Petrikás Árpád értelmezésében szintén megjelenik a pedagógia összetettsége: „Kettős értelemben használt komplex fogalom. Egyrészt a nevelés elmélete, neveléstudomány, másrészt a nevelés gyakorlati megvalósulása jelölésére szolgál. A pedagógia mint neveléstudomány vizsgálja azokat a folyamatokat, körülményeket és feltételeket, amelyek közreműködnek a nevelésben. Feltárja összefüggéseiket, törvényszerűsé­geiket, s ezek alapján meghatározza a nevelés célját, alapelveit és feladatrendszerét, azokat az eljárásokat, szabályokat és módszereket, amelyek biztosítják a nevelési alapelvek megvalósulását.” (Báthory- Falus 1997: 138.)

„Pedagógia alatt értendő maga a gyakorlati nevelés és a nevelési folyamat történéseinek tudományos megvilágítása. A neveléstudomány kifejezés a nevelés jelenségeinek tudományos megközelítését fejezi ki.” (Czike, 1996: 9)

Az értelmezések egyetértenek abban, hogy a pedagógia olyan komplex tudomány, ami a nevelés elméletét és gyakorlatát vizsgálja, miközben az ember céltudatos alakításának a tevékenységét tanulmányozza. Foglalkozik a gyakorlati nevelés minden formájával, valamint a nevelési valóság kutatásával, azaz a gyakorlat és az elmélet egyaránt megjelenik a diszciplínában.

2. ábra: A pedagógia értelmezése
2. ábra: A pedagógia értelmezése1

A szakirodalom olvasása közben gyakran találunk utalásokat arra, hogy a köznapi értelemben a pedagógia és a neveléstudomány összemosódik, azaz csaknem szinonimaként használják. (Dietrich, 2001:117 Vö Stein, 2009:12). A következőkben megnézzük, hogyan ragadható meg a két fogalom közti különbség.1: Czike (1996: 9) alapján