Skip navigation

14.1.1. Hivatkozások (Számozásos módszer)

Könyv

110/2012. (VI.4) kormányrendelet a nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. In: Magyar Közlöny 2011/162.

Andor Mihály – Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Budapest, Iskolakultúra, 2000.

Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest, Osiris Kiadó, 1997.

Ballér Endre: A tanterv. In: Falus Iván (szerk.) Didaktika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003, 193-218. o.

Ballér Endre: Tantervelméletek Magyarországon a 19-20. században. Budapest, Országos Közoktatási Intézet Kiadó, 1996.

Banks, James A.: An Introduction to Multicultural Education (2nd ed.). Boston, Allyn and Bacon, 1999.

Banks, James A.: Multicultural Education: Historical Development, Dimensions, and Practice. Review of Research in Education, Vol. 19., 1993. 3-49.o._v0

Báthory Zoltán – Falus Iván: Pedagógiai lexikon. Budapest, Keraban Kiadó, 1997.

Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák, különbségek. Egy differenciális tanításelmélet vázlata. Budapest, Okker Kiadó, 2000.

Bende Katalin Judit: Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium pedagógiai arculatának változásai az elmúlt tizenhét évben. In: Falus Iván (szerk.): Miért jó egy alternatív iskola? Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium pedagógiai hatásrendszerének empirikus vizsgálata. Budapest, Gondolat, 2006.

Bognár Mária: Oktatásfejlesztés, iskolafejlesztés az ezredfordulón. Új Pedagógiai Szemle 2004. 1. sz.

Bolam, Ray: Leadership and Management in School Improvement. In: J.C. Lee – M. Williams (Eds.): School Improvement: International Perspectives. New York, Nova Science Publishers, Inc., 2006. 21-34.o.

Brezsnyánszky László – Buda Mariann (szerk.): A neveléstudomány értelmezései. Debrecen. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001.

Czachesz Erzsébet: Multikulturális nevelés (szócikk). In: Báthory Zoltán – Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. II. kötet. Budapest, Keraban Könyvkiadó, 1997. 499-500.o.

Czike Bernadett (szerk.): Bevezetés a pedagógiába. Budapest, Eötvös József Könyvkiadó, 1996.

Cs. Czachesz Erzsébet – Radó Péter: Oktatási egyenlőtlenségek és speciális igények. In: Halász Gábor – Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2003. Budapest, Országos Közoktatási Intézet, 2003. 349–376.o.

Dietrich, Theo: A pedagógiai gondolkodás és a neveléstudomány sajátosságai. In: Brezsnyánszky László – Buda Mariann (szerk.): A neveléstudomány értelmezései. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2001.

Falus Iván – Szivák Judit: Didaktika. Budapest, Comenius Oktató és Kiadó Bt., 2004.

Falus Iván – Szivák Judit: Didaktika. Pécs, Comenius Bt., 1997.

Falus Iván (szerk.): Miért jó egy alternatív iskola? Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium pedagógiai hatásrendszerének empirikus vizsgálata. Budapest, Gondolat, 2006.

Fináczy Ernő: Az újkori nevelés története (1600-1800). Vezérfonal egyetemi előadásokhoz. Budapest, Királyi Magyar Egyetemi Ny., 1927.

Forray R. Katalin – Hegedűs T. András: Cigányok, iskola, oktatáspolitika. Budapest, Oktatáskutató Intézet, Új Mandátum Könyvkiadó, 2003.

Gazsó Ferenc – Laki László: Fiatalok az újkapitalizmusban. Budapest, Napvilág Kiadó, 2004.

Gazsó Ferenc: Iskolarendszer és társadalmi mobilitás. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1976.

Giddens, Anthony: Szociológia. Budapest, Osiris Kiadó, 2003.

Györgyi Zoltán – Kőpatakiné Mészáros Mária: Oktatási egyenlőtlenségek és sajátos igények. In: Balázs Éva – Kocsis Mihály – Vágó Irén (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2010. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2011. 363-395.o.

Halász Gábor: A jelen és jövő iskolája – közoktatás Magyarországon és Európában. In: Benedek András – Hungler Diána (szerk.): Az oktatás közügy (a VII. Nevelésügyi Kongresszus programja). Budapest, Művészetek Palotája – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2008. 17-34.o.

Halász Gábor: Az oktatási rendszer. Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 2001.

Havas Gábor – Kemény István – Liskó Ilona: Cigány gyerekek az általános iskolában. Budapest, Oktatáskutató Intézet – Új Mandátum Kiadó, Társadalom és oktatás sorozat, 2002.

Havas Gábor – Liskó Ilona: Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Budapest, Felsőoktatási Kutatóintézet, 2005.

Hopkins, David – Reynolds, David: The Past, Present and Future of School Improvement: Towards the Third Age. British Educational Research Journal, Vol. 27, No. 4. Educational Effectiveness and Improvement: Developing New Theories and Methods. 2001. 459-475.o.

Hopkins, David: School Improvement for Real. Routledge/Falmer, London, 2001.

Hunyady Györgyné – M. Nádasi Mária: Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt., 2000.

Kaposi József: A tartalmi szabályozás hazai változásai (2011-2013). In: Új Pedagógiai Szemle, 2013/9-10. sz. 14-37. o.

Karlovitz János Tibor: Szükségesek-e taneszközök a multikulturális neveléshez? In: Buda András – Kiss Endre (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia és az oktatás finanszírozása. IV. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai. Debrecen, DE, 2006. 194-203.o.

Keller Judit – Mártonfi György: Oktatási egyenlőtlenségek és speciális igények.In: Halász Gábor – Lannert Judit (szerk): Jelentés a magyar közoktatásról 2006. Budapest, Országos Közoktatási Intézet, 2006. 377-411.o.

Kertesi Gábor – Kézdi Gábor: Általános iskolai szegregáció. – Okok és következmények. In: Kertesi Gábor: A társadalom peremén. – Romák a munkaerőpiacon és az iskolában. Budapest, Osiris Kiadó, 2005. 313–376.o.

Kézdi Gábor – Surányi Éva: Egy sikeres iskolai integrációs program tapasztalatai. A hátrányos helyzetű tanulók oktatási integrációs programjának hatásvizsgálata 2005–2007. Kutatási összefoglaló. Budapest, Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, 2008.

Kiss Éva: Tizenkét tétel az Értékközvetítő és képességfejlesztő program innovációjáról. Pápa, VE TK Pedagógiai Kutatóintézete, 2002a.

Kiss Éva: Az értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia iskolái. Pápa, Veszprémi Egyetem Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program Országos Központja, 2002b.

Klein Sándor – Soponyai Dóra: A tanulás szabadsága Magyarországon. Alternatív pedagógiai irányzatok, iskolák, tanárok, tantárgyak. Budapest, EDGE 2000 Kiadó, 2011.

Kormos József: Nevelésfilozófia. Egyetemi jegyzet. Budapest, PPKE, 2012.

Kotschy Beáta (szerk.): A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. Eger, Eszterházy Károly Főiskola, 2011.

Kovács Sándor: Interkulturális oktatás-nevelés (szócikk). In: In: Báthory Zoltán – Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. II. kötet. Budapest, Keraban Könyvkiadó, 1997. 57.o.

Kozma Béla: Pedagógia I. Pécs, Comenius Bt., 1996.

Kozma Tamás: Az összehasonlító neveléstudomány alapjai. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, 2006.

Kozma Tamás: Bevezetés a nevelésszociológiába. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999.

Kozma Tamás: Etnocentrizmus. In: Vastagh Zoltán (szerk.): Értékátadás és konfliktusok a pedagógiában. Pécs, JPTE, 1995.

Kozma Tamás: Hátrányos helyzet. Egy oktatásügyi probléma társadalmi vetületei. Korszerű Nevelés Sorozat. Budapest, Tankönyvkiadó, 1975.

Kron, Friedrich, W.: Pedagógia. Budapest, Osiris, 2003.

Krüger, Heinz-Hermann – Grunert, Cathleen (szerk.): Wörterbuch Erziehungswissenschaft. Opladen & Farmington Hills, Verlag Barbara Budrich, 2006.

Lannert Judit: Az iskolaeredményességi kutatások nemzetközi tapasztalatai. In: Lannert Judit – Nagy Mária (szerk.): Eredményes iskola. Adatok és esetek. Budapest, Országos Közoktatási Intézet, 2006a. 17-42.o.

Lannert Judit: Eredményesség az általános iskolában. In: Lannert Judit – Nagy Mária (szerk.): Eredményes iskola. Adatok és esetek. Budapest, Országos Közoktatási Intézet, 2006b. 43-63.o.

Lesznyák Márta – Czachesz Erzsébet: Multikulturális oktatáspolitikai koncepciók. In: Czachesz Erzsébet: Multikulturális nevelés. Szöveggyűjtemény tanító és tanár szakos hallgatók számára. Szeged, Mozaik Oktatási Stúdió, 1998. 7-18.o.

Mcmahon, Agnes: School Culture and Professional Learning Community: Some Implications for School Improvement. In: J.C. Lee – M. Williams (Eds.): School Improvement: International Perspectives. New York, Nova Science Publishers, Inc., 2006. 35-48.o.

Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla: Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Budapest, Osiris, 2002.

Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla: Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Budapest, Osiris, 2005.

Mialaret, Gaston: Az oktatástudományok. Budapest, Keraban Kiadó, 1993.

Mogyorósi Zsolt: A hátrányos helyzet öröksége. In: Nagy Mária (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. A közoktatás méltányossági problémái és a tanárképzés. Eger, EKF Líceum Kiadó, 2009. 7-39. o.

Nagy Sándor: Az oktatás folyamata és módszerei. Mogyoród, Volos Kiadó, 1997.

Nahalka István: Az oktatás társadalmi meghatározottsága. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003. 38-56.o.

Németh András – Pukánszky Béla: A pedagógia problématörténete. Budapest, Gondolat Kiadó, 2004.

Németh András – Skiera, Ehrenhardt: Reformpedagógia és az iskola reformja. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003.

Németh András: A reformpedagógia múltja és jelene. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996.

Neuwirth Gábor: A középiskola néhány mutatója 2005. Budapest, Országos Közoktatási Intézet, 2006.

Oláh János: A nevelés és a nevelési folyamat. In: Dombi Alice – Oláh János – Varga István (szerk.): A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC Stúdió, 2004.

Pukánszky Béla – Németh András: Neveléstörténet. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996.

Pukánszky Béla: A gyermekkor története. Budapest, Műszaki Kiadó, 2001.

Stein, Margit: Allgemeine Pädagogik. München/Basel, Ernst Reinhardt Verlag, 2009.

Szabó László Tamás: A “rejtett tanterv”. Budapest, Oktatáskutató Intézet, 1985.

Szekszárdi Júlia: Az iskolák belső világa. In: Halász Gábor – Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2006. Budapest, Országos Közoktatási Intézet, 2006. 279-312.o.

Torgyik Judit: Multikulturális nevelés, interkulturális tartalmak. In: Torgyik Judit (szerk.): Multikulturális tartalmak a pedagógiában. Budapest, Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, 2008. 9-24.o.

Török Balázs – Szekszárdi Júlia – Mayer József: Az iskolák belső világa. In: Balázs Éva – Kocsis Mihály – Vágó Irén (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2010. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2011. 273-294.o.

Weszely Ödön: Pedagógia. A neveléstudomány rendszere rövid összefoglalásban. Budapest, Révai Kiadás, 1905.

Winkler Márta: Kinek kaloda, kinek fészek. Budapest, EDGE 2000 Kiadó, 2001.

Zsolnai József: Az értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia. Budapest, Tárogató, 1995.

 

Elektronikus dokumentumok / források

Brezsnyánszky László: Alternatívok és alternatívák. Az alternatív iskolák értelmezéséhez. Új Pedagógiai Szemle 2004/6. [elektronikus dokumentum][2010. augusztus 3.] <URL:      
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00082/2004-06-ta-Brezsnyanszky-Alternativok.html>

Farkas János: A társadalomelemzés alapjai. Szervezetek c. fejezet. Budapest, BME, 2003. [elektronikus dokumentum][2014.február 20.]<URL: http://www.rezler-foundation.hu/bme/>

Kovács László: NIIFP hálózati multimédia pilot projekt. Budapest, SZTAKI, 2008. [elektronikus dokumentum][2010.február 1.]<URL: http://www.sztaki.hu>

Magyar István – Sándor József – Dr. Gaál Gabriella – Mogyorósi Zsolt: Az iskolai nevelés alapjai. Eger, EKF, 2008 [elektronikus dokumentum][2014.február1.]<URL: http://www.ektf.hu/hefoppalyazat/nevtarsal/index.html>

Majzik Lászlóné: Oktatás – rejtett kincs – Delors-jelentés a XXI. századi oktatásról. Budapest, Új Pedagógiai Szemle, 1997. 11. sz. [elektronikus dokumentum][2014.május 10.]<URL:  
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00010/1997-11-ta-Majzik-Oktatas.html>

Nagy Mária – Keller Magdolna – Mogyorósi Zsolt – Tóth Tibor: A nevelés társadalmi alapjai. Eger, EKF, 2008 [elektronikus dokumentum][2014.február1.]<URL:   
http://www.ektf.hu/hefoppalyazat/nevtars/index.html>

Oecd: Equity and Quality in Education – Supporting Disadvantaged Students and Schools. OECD, 2012. [elektronikus dokumentum][2014.május 10.]<URL:  
http://www.oecd.org/education/school/50293148.pdf>