Skip navigation

12.2.5. A multikulturális iskola sajátosságai

Banks (1999) a multikulturális iskolák fontos jellemzőiként írja le a következőket:

  • az iskolavezetésnek és a tanároknak magas elvárásai és pozitív attitűdjei vannak a diákok irányában, továbbá pozitívan, törődően és támogatóan reagálnak rájuk,
  • a formalizált tanterv reflektál a tapasztalatokra, kultúrákra, és az etnikai és kulturális csoportok sokféle nézőpontjára, akárcsak a nemekére,
  • a tanárok tanítási stílusa illeszkedik a tanulók tanulási, kulturális és motivációs stílusához,
  • a tanárok tisztelik a tanulók anyanyelvét és dialektusát,
  • az iskolában alkalmazott tananyagok bemutatják az eseményeket, helyzeteket, fogalmakat a különböző rasszok, etnikai és kulturális csoportok nézőpontjából,
  • az iskolában alkalmazott értékelési és tesztelési eljárások kulturálisan érzékenyek és azt eredményezik, hogy arányosan jelennek meg a színes bőrű diákok a tehetségesek osztályaiban,
  • az iskolai kultúra és a rejtett tanterv tükrözi a kulturális és etnikai sokszínűséget,
  • az iskolai tanácsadóknak magas elvárásaik vannak az eltérő rasszokból, etnikai és nyelvi csoportokból származó diákokkal szemben és segítik őket, hogy pozitív karrier célokat fogalmazzanak meg és realizáljanak.

Mint láthatjuk a multikulturális nevelés minden dimenziójával kapcsolatban vannak a felsorolt jellemzők. Torgyik (2008) hangsúlyozza, hogy az iskola akkor lesz multikulturális, ha kulturálisan és szociálisan elfogadó légkört teremt, tekintettel van az intézményhasználók heterogenitására és egységesen – minden dolgozóra érvényesen – kultúraérzékeny szemlélettel rendelkezik. A multikulturális iskola figyelemmel van tehát a fiúk és lányok, a különböző társadalmi rétegekből érkező, különböző vallású, eltérő családi és vagyoni helyzetű, különböző képességű, eltérő etnikai hátterű, továbbá a nyelvi különbségeket mutató gyerekek sajátos és közös szükségleteire és igényeire.

A multikulturális iskola további kulturális sajátossága, hogy materiális kultúrája (iskolaépület, terek és tantermek, berendezések, udvar) tisztaságot, barátságosságot mutat, a díszítő elemek, a faliújságok, plakátok, képek és a diákok munkái tükrözik az iskola kulturális és etnikai sokszínűségét. Ezt a sokszínűséget megjelenítheti a tantestület is, hiszen fontos a kisebbségi tanárok foglalkoztatása, alapvetően a példaadás és a szülőkkel való kapcsolattartás miatt. (Utóbbi főként kommunikációs, nyelvi nehézségek esetén kiemelt jelentőségű.) Kulcsfontosságú kulturális sajátossága a multikulturális iskolának a szülők bevonása az iskola tevékenységeibe, illetve a jó kapcsolatok fenntartása a helyi kulturális, etnikai és vallási közösségekkel. (Lesznyák – Czachesz 1998)