Skip navigation

1.1.2. Kompetenciák

A kurzus során az alábbi kompetenciák fejlesztését jelöljük ki:

 • A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése
 • A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése
 • Autonómia és felelősségvállalás
Tudás, ismeret
 • ismeri a pedagógia és határtudományainak elméleti alapjait
 • ismereteket szerez a tanulói csoportok jellemzőiről, a tanári szerep dimenzióiról, a köznevelési rendszer működésének egyes sajátosságairól
 • megismeri az oktatási rendszerek társadalmi – gazdasági funkcióit, változásuk, fejlődésük törvényszerűségeit, a szociokulturális háttér és oktatási eredményesség viszonyát, az interkulturális nevelés paradigmáját
 • pedagógiai és szociológiai tudást szerez a szocializációról, a hátrányos helyzetű tanulókról, az enkulturációról és a multikulturalizmusról
 • ismeri az iskolával szembeni társadalmi elvárások főbb jellemzőit, ismeri az iskola, mint szervezet főbb funkcióit, sajátosságait
Attitűdök/nézetek
 • nyitott a demokratikus gondolkodásra és magatartásra nevelés iránt
 • elkötelezett az alapvető demokratikus értékek iránt, szociális érzékenység jellemzi
 • az iskola világában tudatosan törekszik az értékek sokféleségének elfogadására
 • nyitott a személyiségfejlesztés változatos módszereinek elsajátítására
 • elkötelezett a nemzeti értékek és azonosságtudat iránt
Képességek
 • képes a megtapasztalt pedagógiai gyakorlat elemzésére
 • képes reális képet kialakítani a tanulók világáról
 • segíti a csoporttagok közösség iránti elkötelezettségének kialakulását, a demokratikus társadalomban való felelős, aktív szerepvállalás tanulását, a helyi, nemzeti és egyetemes emberi értékek elfogadását
 • képes értelmezni és a tanulók érdekében felhasználni azokat a társadalmi-kulturális jelenségeket, amelyek befolyásolják a tanulók esélyeit, iskolai, illetve iskolán kívüli életét