Skip navigation

7.3.5 Az elektronikus oktatóprogramok strukturális felépítése

A strukturális tagolást kétféleképpen lehet elvégezni. A didaktikai tagolás a tananyag logikai összefüggésrendszere alapján a tanulási folyamat optimalizálásának figyelembe vételével történik. A technikai tagolás célja az adattípusok szerinti strukturálás, a hatékony programozás és a gazdag médium választék sokoldalú, változatos kombinációinak létrehozása érdekében.

Didaktikai tagolás

A kurzus

A kurzus az elektronikus tananyag, önállóan tanulható formátumú verziója. A kurzus általában modulokból áll, a modulok pedig leckékre oszthatók. A kurzus terjedelme és szerkezete a tananyag jellegétől függően változatos lehet.

A modulok

A modulok a kurzus részei. Elemi egységei a leckék, a modulok szerepe ezeknek a tananyag tartalmi logikája szerinti rendszerbe foglalása. Ennek során leggyakoribb a lineáris szerkezet, amely a hagyományos tananyagok esetében szokásos felépítést követi. Egy modul általában egy jól körülhatárolt témakört, területet dolgoz fel.

A lecke

A lecke a multimediális tananyagszerkezet didaktikai alapegysége. A modul része, és többnyire egy vagy néhány oldalként kezelendő tananyag. A lecke tartalmazza az elsajátítandó témakör leírását, bemutatását, a tanulást segítő didaktikai szövegeket, motiváló, figyelemfenntartó kvízeket, játékokat, példákat. A lecke végén összefoglaló kérdéseket és teszteket találunk. Amennyiben többszintű tananyagot készítünk, a leckéken belül célszerű megkülönböztetni a törzsanyagot és a kiegészítő anyagot. Ennek strukturális-vizuális megjelenítése többféle lehet: a kiegészítő anyag képezhet mögöttes oldalakat, melyekhez linkek vezetnek, megjelenhet külön ablakban stb.

A tanulási objektum (Learning Object)

Az elektronikus tanulási programok esetében a modularitás elsősorban a tananyagszerkesztés szoftvertechnológiai szintjén jelenik meg. Ahhoz, hogy az e- learning oktatási keretrendszerek (CMS, LMS) az egyes tananyagelemeket könnyen kezelhessék, és a technológiai átjárhatóság is érvényesüljön, szükséges bizonyos fokú standardizálás. A tanulási tartalmakat kis blokkokba, elemi tanulásegységekre célszerű bontani, hasonlatosan a programozott oktatás tudásegységeihez. Ezeket az elemi egységeket tanulási objektumoknak nevezik, metaadatokkal látják el, amelyek alapján azonosíthatók, rendszerbe szervezhetők és újra felhasználhatók (Reusable Learning Object). Például az e- learning tananyagfejlesztés során a korábbi nagy ívű, csupán fejezetekre tagolt tananyagokat olyan 2-15 perces rövid egységekre tagolják, amelyek önállóan is megállják a helyüket, és többféle módon szervezhetők nagyobb tartalmi egységekbe. Ezeknek az egységeknek a tanulás eredményességének szempontjából optimalizált elrendezése a didaktikai design magas művészetét igényli.

Technikai tagolás

A technikai tagolás a tananyagot felépítő elemek, adattípusok megkülönböztetését jelenti. Ezeket az elemek a tananyag szövegén belül meg kell különböztetni, illetve el kell látni a szükséges kiegészítő információkkal, melyek az elemek megjelenítését, rendszerbe szervezését, visszakereshetőségét, egyértelmű azonosítását teszik lehetővé.

Szöveges elemek

Főszöveg; tartalomjegyzék; definíció; példa, probléma; összefoglaló; jogszabály; kommentár; idézet; megjegyzés (lábjegyzet, széljegyzet, annotáció, tanári instrukció); esettanulmány; feladatok; ellenőrző kérdések; megoldások, stb.

Adattábla-elemek

Kronológiai tétel; forráshivatkozás (bibliográfia, filmográfia, diszkográfia, webkatalógus, képkatalógus; adattábla;

Vizuális elemek

Kép; szegmentált kép; animáció; szimuláció; videó; prezentáció.

Akusztikai elemek (hanganyagok)

A hanganyagokat tipizálhatjuk formailag (beszéd, ének, zaj, zene, dallam, kíséret) vagy funkciójukat tekintve (Önálló audió-információ magyarázat, zenei mű; dokumentáció pl. archív felvételek; illusztráció hangok, zajok; kiegészítő elemek hangok, zajok).

Feladat: Elemezzen egy tetszőleges elektronikus tananyagot (pl SDT)! Keressen példákat mindegyik technikai tagolási elemre és azonosítsa azokat. Az eredményt konzultálja meg tanárával, társaival.