Skip navigation

4.2.5 A Szintézisen alapuló e-learning értékelő rendszer

A minőségbiztosítási szempontrendszer

A fenti értékelési, minőségbiztosítási szempontrendszert, szervezetek ajánlását és a szabványokat áttanulmányozva, került kialakításra a Szintézisen Alapuló Minőségbiztosítási Rendszer, amely egyaránt figyelembe veszi a tervezési, a fejlesztési és a szolgáltatást igénybe vevő felhasználói szempontokat is.

Egy e-learning tananyag és szolgáltatása során a felhasználói oldalról rendszerint a következő elvek fogalmazódnak meg:

−  adjon információt a kurzusról;

−  biztosítson többféle (on-line, off-line) kommunikációs formát;

−  legyen jól szerkesztett;

−  adminisztrálja az előmenetelemet;

−  tartsa nyilván a személyes adatokat;

−  legyen tartalmas és didaktikus;

−  könnyen lehessen benne eligazodni;

−  személyre szabható legyen;

−  ismertesse a technikai követelményeket;

−  lehessen véleményt nyilvánítani a használhatóságáról.

A minőségbiztosítás azt vizsgálja, hogy a hagyományos és az elektronikus távoktatás (tanulás) tervezése során milyen lehetőségek vannak az ellenőrzésre, értékelésre, minőségbiztosításra. A hagyományos eljárások közül melyek azok, amelyek háttérbe szorulnak, vannak-e közöttük olyanok, amelyek változatlan formában adaptálhatók az új rendszerbe, illetve fokozódik-e valamelyik jelentősége. Az alábbiakban egy összehasonlító módszereken alapuló komplex minőségbiztosítási rendszer alkalmazását javasoljuk a tervezők, fejlesztők és felhasználók számára.

Ebben a részben egy úgynevezett hibrid szisztémát, a tervezési és fejlesztési folyamatokhoz kapcsolódó minőségbiztosítási rendszert fogunk felvázolni. A szolgáltatást igénybe vevő számára fontos feltétel rendszert emeltünk ki. Ebben az esetben a folyamat és termékirányultságú megközelítések egy rendszerben egyesülnek.

E-learning tananyagok, elektronikus szolgáltatások értékelése

Hagyományos oktatási formáknál nehéz lehetőséget biztosítani a folyamatos képzés számára, hiszen egy könyv nyomtatása és terjesztése hosszú időbe telik. Míg egy leírt és kinyomtatott –legyen az akár CD alapú off-line technológián alapuló – információ elér a diákokhoz és érdeklődőkhöz már csak elavult információt tartalmaz az internet adta elektronikus hálózati alkalmazások elterjedése azonban beteljesíteni látszik a távoktatás vel együt az e-learning minden technikai és módszertani igényét. Az off- line technológia alapú közvetítőkön – CD-ROM – tárolt oktatási anyag is egy lezárt egységet képvisel, amit nem lehet ugyanazon felületen frissíteni, az új prototípus elkészítése, gyártása terjesztése költséges és időigényes. A piacon lévő különböző oktatási keretrendszerek vannak jelen. Áruk és tudásuk rendkívül ingadozó képet mutat.

Ebben a pontban az kerül elemzésre, hogy a hagyományos az elektronikus távoktatatás (tanulás) tervezése során milyen lehetőségek vannak az ellenőrzésre, értékelésre, minőségbiztosításra; a hagyományos eljárások közül melyek azok, amelyek háttérbe szorulnak, vannak-e közöttük olyanok, amelyek változatlan formában adaptálhatók az új rendszerbe, illetve fokozódik-e valamelyik jelentősége.

Olyan szempontrendszer került összeállításra, amely – a nemzetközi standardok és a hazai tapasztalatok, valamint saját fejlesztéseink alapján –az értékelési rendszerek sajátosságai figyelembe vételével hozzájárulhat a standardizációs törekvésekhez.

Az értékelési szempontrendszer

Az elektronikus tanuláshoz elengedhetetlen egy olyan szoftver és szerver alkalmazása, melynek révén lehetővé válik a tananyag közvetítése és egyfajta naplózása. Nézzük meg a két fogalom jelentését.

Az eLearning keretrendszer mely olyan számítógépes szoftver, melynek segítségével számítógépes hálózaton (lokális, globális) kapcsolódó szolgáltatások révén személyre szabott tanulási folyamat végezhető és szervezhető. A keretrendszerek az oktatás tartalmának közreadását, a hallgatók és a képzés menedzselését, az oktatáshoz tartozó kiegészítő tevékenységek végrehajtásához nyújtanak segítséget. Az e-tanulási keretrendszer az alábbi funkciókat foglalhatja magába46:

 • Információ a kurzusról (információ és tájékoztatás biztosítása a kurzusról próbakurzus kipróbálása)
 • Kommunikációs felület biztosítása (aszinkron, szinkron együttműködési formák biztosítása)
 • Design (struktúra, forma) tartalmi formai és didaktikai tagozódás, áttekinthető, jól strukturált tartalom
 • Adminisztráció (általános jellemzők), nyilvántartja a kurzusra, vizsgára jelentkezéseket, beállítható a tananyagfejlesztők, oktatási adminisztrátorok jogosultsága
 • Tartalom közzététele (tartalom, pedagógiai elvek, didaktikai módszerek érvényesülése, pszichológiai-ergonómiai elvek, a mediális (műfaji) közlési elvárásoknak való megfelelés), a tanulói aktivitás serkentésére alkalmazott automatikus funkciók megléte
 • Központi adatbázis (a hallgatók egyedi azonosítása, a vonatkozó adatok gyűjtése, eredményeik nyilvántartása, hallgatói aktivitás követése)
 • Navigáció (általános elvárások, kiegészítők), könnyen tanulható a használat
 •  Hallgatói támogatás (elérhetőség, hozzáférés, személyes testre szabottság), a tanulói teljesítmény figyelemmel kísérése, az alacsonyan teljesítő hallgatóknak nyújtott segítség és támogatás)
 • Technikai követelmények (böngésző, operációs rendszer)
 • Értékelés, visszacsatolások, minőségbiztosítás (önértékelő és számonkérő elemek megléte, tartalom, használhatóság minősítése).

Kapcsolódás a meglevő rendszerekhez. Lényeges, hogy az e-learning keretrendszer kapcsolódjon az adott cég vagy szervezet oktatási rendszeréhez, a meglevő alkalmazotti nyilvántartással, a pénzügyi rendszerekkel, illetve a tudásmenedzsment-eszközökkel.


3. táblázat: Az e-lerarning kurzusok, tananyagok, szolgáltatások értékelése

Szempontok

Részletezve

Nagyon gyenge

Gyenge

Átlagos

Kiváló

I. Információ a kurzusról

Információ és tájékoztatás biztosítása

 

 

 

 

 

Bemutatás

 

 

 

 

 

II. Kommunikáció

Aszinkron együttműködés

 

 

 

 

 

Szinkron együttműködés

 

 

 

 

 

Visszacsatolási rendszer

 

 

 

 

 

III. Design

Struktúra

 

 

 

 

 

Forma

 

 

 

 

 

IV. Adminisztráció

Általános jellemzők

 

 

 

 

 

V. Tartalom közzététele

Tartalom megjelenítése

 

 

 

 

 

Pedagógiai elvek, didaktikai módszerek érvényesülése

 

 

 

 

 

Pszichológiai-ergonómiai elvek

 

 

 

 

 

A médiális (műfaji) közlési elvárásoknak való megfelelés

 

 

 

 

 

VI. Központi adatbázis

Hallgatókra vonatkozó adatok gyűjtése

 

 

 

 

 

Dokumentációgyűjtés, iktatás

 

 

 

 

 

VII. Navigáció

Általános elvárások

 

 

 

 

 

Kiegészítők

 

 

 

 

 

VIII. Hallgatói támogatás

Elérhetőség, hozzáférés

 

 

 

 

 

Személyes testreszabottság

 

 

 

 

 

IX. Technikai követelmények

Kliens platform – standard

 

 

 

 

 

X. Értékelés, visszacsatolások, minőségbiztosítás

Tartalom, felépítés, használhatóság

 

 

 

 

 

Összesen:

Terjedelem: 20-100

 

 

 

 

 

A fentiek összefoglalásaként az alábbi ábra mutatja a fő szempontokat.

11. ábra:   A szintézisen alapuló minőségbiztosítási rendszer (Forgó [et al.] 2004a)47
11. ábra: A szintézisen alapuló minőségbiztosítási rendszer (Forgó [et al.] 2004a)4746 A tanári mesterség információ- és kommunikációtechnikai alapelemei című elektronikus tananyag. http://www.ektf.hu/infokomm/?k_tartalom=leckek http://www.szamitastechnika.hu/archiv.php?id=19695

47 Forgó Sándor – Hauser Zoltán – Kis-Tóth Lajos: Tanulás tér- és időkorlátok nélkül. In: Iskolakultúra, 14. évf. 12. sz. (2004), p. 125-141URL: http://www.iskolakultura.hu/documents/2004/12/tan2004-12.pdf