Skip navigation

2.2.1 Taneszközök csoportosítása

A taneszközök történeti alapon történő maradandó csoportosítása Schramm nevéhez fűződött,1 aki az oktatás eszközeit négy nemzedékbe sorolta.

1. Az első nemzedékbe tartoznak azok a tárgyak, amelyeknek és bemutatása nem igényel technikai eszközt: a valóság tárgyai, modellek, makettek, modellek, egyedi megjelenésű dokumentumok (képek, térképek, falitáblák, kéziratok stb.) a legkorábbi idő óta jelen van az iskolában

2. A második nemzedékbe tartozó taneszközök, a nyomtatott taneszközök, amelyek előállításához, sokszorosításához már gépekre van szükség, ugyanakkor még önhordozóak, azaz bennük lévő tartalom megjelenítéséhez, az információk közvetítéséhez nincs külön eszközre szükség. Ebbe csoportba tartoznak a könyvek, a tankönyvek, a munkafüzetek, az olvasókönyvek, a fényképek, a sokszorosított rajzok.

3. A harmadik az audiovizuális eszközök nemzedéke, melyek jellemzője, hogy az információhordozók előállításához – hangfelvételek, filmek, írásvetítő transzparensek, diaképek videofelvételek –, és a megjelenítéséhez – vetítőgép, rádió, magnetofon, televízió, írásvetítő, diavetítő, tévé – eszközre van szükség

4. A negyedik nemzedéket – a tanulás irányítását is ellátni képes – programozott oktatás eszközei alkotják melyekben oktatógépek (ember és gép közötti kapcsolat) révén, a tanuló önállóan tudja a tananyagot elsajátítani. Ide tartoznak a programozott tankönyvek, nyelvi laboratóriumok, az oktatócsomagok

A hazai szakemberek közül Nádasi integrálva foglalja össze a kísérleti- demonstrációs, audiovizuális, nyomtatott és digitális taneszközök és rendszerek sokféleségét.2

Lásd Taneszközök osztályozási rendszere (Tompa 1997)3

5. Az ötödik nemzedékbe (Szűcs)4 sorolhatók az interaktív kapcsolatot megteremteni képes taneszközök. Ennek révén a számítógép programjaival és kiterjedt hálózati struktúrájával olyan interaktív tanulási környezetet teremt, amely egyidejűleg több emberi érzékszervre irányul és cselekvésre késztet.

A taneszközök csoportosítási lehetőségeit áttekintve megállapítható, – hogy bár eljutottunk a legdinamikusabbakig, a hálózati alkalmazásokig– az újmédiával még adósak vagyunk. (Ez alól kivételt képezhet … Magyar  Miklós, aki 6. csoportról beszél)

Érdekességként említhető meg, hogy ebben az időszakban (90-es évek eleje-közepe) már jelen voltak a CD alapú tananyagok is, de még hagyományos oktatócsomagok5, amelyek tulajdonképpen a blended learning előző változatának tekinthetők.

Tompa így ír erről: „Az oktatócsomag fogalmával egy időben, a 70-es évek közepén került be a pedagógiai, oktatástechnológiai szóhasználatba […]. Akkor azoknak az információhordozóknak az együttesét jelentette, amelyek fizikai megjelenésüket tekintve külön-külön fejlesztett elemként (diakép, film, videó, hangszalag, munkafüzet, modell, makett, terepasztal, tanulókísérleti berendezés stb.) integrálódtak az oktatócsomagba…”6 Valójában a távoktatás korábbi szakaszainak oktatócsomagjai erősen kötődtek a Schramm-féle csoportosítás első három nemzedékéhez.1 Schramm, Wilbur Lang (1964): Mass media and National Development Stanford, Stanford University Press vö. 141-143 vö. Tompa Im. URL books.google.com idézi (Petriné Feyér Judit, 2003)

Nádasi András: Tartalomszabályozás – a pedagógiai rendszer és a taneszköz rendszerek Könyv és nevelés 2010 4. sz. 29-39. [elektronikus dokumentum]       
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/tartalomszabalyozas

Tompa Klára taneszköz szócikke és osztályozási rendszere a Pedagógiai Lexikonban (Keraban Kiadó, 1997. Budapest)

Szűcs, P.: Technológiai fejlődés és az oktatástechnika értelmezésének változása. In: Benedek András-Nováky Erzsébet - Szűcs Pál: Technológiai fejlődés az oktatásban című kiadványban. Tankönyvkiadó, Budapest, 1986.

5 Tompa Klára alapján: „Különféle taneszközök (audió-vizuális, nyomtatott, elektronikus, multimédia stb.) rendszere, amely pontosan meghatározott tanulási célok elérését segíti, meghatározott tananyagon keresztül, strukturált tematika alapján, a teljesítményértékelés és önértékelés lehetőségeit is biztosítva.” URL: http://human.kando.hu/pedlex/lexicon/O2.xml/oktatocsomag.html

6 Tompa Klára: Az elektronikus médiumok integráló lehetőségei. URL: http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=testveri-Tompa-mediumok