Skip navigation

13.2 ZÁRÁS

A kurzus során a leckénként tanultakat összefoglalva az alábbi témakörökkel foglakoztunk:

A bevezető részben a részletes tematikát követően tisztáztuk a tárgy teljesítésének feltételeit és a munkamódszereket.

A 2. Leckében áttekintettük a hagyományos és újmédia rendszer jellemzőit, megismerhette a taneszközök csoportosítási lehetőségét. Elsajátíthatta a multimédia fogalomrendszerét, kritériumait. Megismerkedhetett a médiakompetencia szintjeivel. A tanult ismeretek birtokában képes a hagyományos és az újmédia-rendszer lehetséges taneszközök funkcióinak megkülönböztetésére.

A 3. foglalkozásban megismerkedtünk az IKT eszközök fejlődésének előtörténetével, a McLuhan-féle technológia determinizmuson alapuló felfogások kibontakozásának folyamatával, valamint az elektronikus tanulás fogalmának értelmezésével.

A tanultak révén elsajátíthatta az alapvető oktatástechnológiai alapelveket és modelleket, melyek révén képessé válik az oktatási rendszermodell meghatározó alkotóelemeinek alkotó módon használatára.

A 4. lecke az elektronikus tananyagtervezéshez elengedhetetlen értékelő és minősítési alapelveket, az elektronikus produkciók eltérő értékelési formáit tárgyaltuk. Elsajátíthatta az e-learning keretrendszer funkcióit, valamint az oktatószoftverek, elektronikus tananyagok iránti elvárásokat. A tanult ismeretek birtokában képes a multimédiás elektronikus tananyagot több szempontúan értékelni.

Az 5. lecke a szemléltetés szemléletesség történeti aspektusain túl a 21. századi korszerű tanulási formáit, a multimédiás szemléltetés sajátosságait mutatta be. Elsajátíthatta az E. Dale–féle megismerési/tapasztalati piramist, annak mai – az elektronikus tanulásra történő értelmezését. Feldolgoztuk az elektronikus médiumok általi befogadás ismérveit, a vizuális, auditív és audio-vizuális médiumok          sajátosságait. A tanultak alapján elsajátíthatta a programstruktúra kialakításának módozatait.

A 6. tananyagban az elektronikus tanulás fogalomrendszerével és módszereivel, valamint a 21. század korszerű tanulási formákkal foglalkoztunk. Elsajátíthatta az e-learning összetevőit, a blended learning fogalomrendszerét, valamint az e-learning megoldások összetevőit. Megismerhette a hagyományos és közösségi média közötti különbségeket, jártasságot szerezhetett a hálózatalapú tanulás és az újmédia rendszer használatában.

A 7. lecke célja volt, hogy a hallgatók megismerkedjünk az elektronikus tananyagtervezés elméleti kérdéseivel, az elektronikus tananyagok struktúrájával, a forgatókönyvek elkészítésének módjával, megismerjék az e‑tananyagok technikai, műfaji és didaktikai követelményeit. Elsajátíthatta az e-learning szabványok fogalomrendszerét, és a legfontosabb szabványok jellemzőit azzal a megállapítással, hogy a szabványosítás lényege a különböző rendszerekben fejlesztett produktumok kompatibilitása és a hozzáférés egyetemessé tétele.

A 8. lecke az elektronikus tananyagok tervezéséhez szükséges képi dokumentumok hanganyagok, szöveg- és video anyagok digitalizálásának elméleti ismereteit dolgozta fel. Elsajátíthatta a digitális képformátumok tulajdonságait, minőségi paramétereit, a hanganyagok digitalizálásának jellemzőit, a hanganyagok minőségi tulajdonságait. Megismerhette a kép, hang, szöveg, mozgókép szerepét, megjelenési formáit és dramaturgiai szerepét az elektronikus tananyagokban.

A 9. lecke célja, az volt, hogy a hallgatók ismerjék a legfontosabb hazai elektronikus tudásbázisok felépítését működését és használatát. Az IKT alkalmazások legfontosabb bázisai az online adatbázisok. Jellegüknél fogva nem csak bárkinek elérhetők és bármikor továbbfejleszthetők, hanem lehetőséget adnak a tanári munka korszerűbbé, érdekesebbé tételére. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy sok alkalmazás biztosítja az önálló tanulói feldolgozás didaktikai hátterét is.

A 10. tananyagban láthattuk, hogy a digitális táblák alkalmazásához elengedhetetlen a korszerű tanári és tanulói szoftverek megléte. Ebben a leckében a CleverBoard táblák szoftverét, a Lynxet és a WordWall programot mutattuk be. A táblaszoftverektől függetlenül, számítógépes környezetben tanári felügyeleti szoftvereket is használhatunk az órai munkában. A NetSupport program teljes felügyeleti opciót és egy komplett osztálymenedzselő rendszert kínál, melynek segítségével irányított munkát tesz lehetővé az iskolai munkában.

A 11. leckében bemutattuk, hogy az iskolai IKT eszközök a kompetencia alapú, konstruktivista pedagógia oktatási szemléletét támogatják. Bármely eszköz alkalmazása során fontos a tanár személyes attitűdje és megfelelő kompetenciaszintje a módszertani kihívások megoldásához. A leckében az eszközök használatához és módszertani lehetőségeit mutattuk be.

A 12. foglalkozás az IKT innovációkkal (eportfolio, eprezentáció, ebook, ipad) foglalkozott, melyben az innovatív projektek kerültek középpontba. A legkorszerűbb IKT kutatások, alkalmazások, projektek hátterének és eredményeinek bemutatása révén megismerkedhetett a projektek lebonyolításának a technikai, tartalmi, metodikai szempontrendszerével. Az IKT alkalmazásának egyik legfontosabb feltétele a jó gyakorlatok, innovációk inspiráló bemutatása. A leckében próbáltuk feltárni azokat a legkorszerűbb alkalmazásokat, ötleteket, amelyek bemutatják a hazai és nemzetközi tekintetben is jelentős magyarországi alkalmazásokat.