ekf

Elektronikus médiumok és tananyagok

Tantárgy neve: Elektronikus médiumok és tananyagok

Kódja: NMP_MK107G2

Kreditszáma: 2

A tanóra típusa: ea./szem./gyak./konz. és száma: Heti 2 óra szeminárium

A számonkérés módja (koll./gyj./egyéb): gyakorlati jegy

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása

Cél: Az újmédia és a hálózatalapú tanulás fogalomrendszerének megismerése. A hálózat-alapú tanulási módszerek tanulás kulcskompetenciáinak kialakítása.  A hálózat alapú mintázat felismerése és értelmezése, a hálózatszervezés- tartalommegosztás képességének kialakítása. Tanári inspiráción alapuló aktivitás, kreativitás, tevékenységorientált foglalkozásformák szervezésének képessége. A tudáskonstrukció és megosztás elveinek tisztázása.

Tartalom:

21. századi tanulási terek és formák. Médiumok korszakolása. Taneszközök, multimédiás oktatóprogramok és eLearning tananyagok értékelési lehetőségei. Web2.0 alkalmazása az oktatásban. Tanuláselméletek rendszere. Hálózatok tulajdonságai, hálózatalapú tanulás. Hálózatlapú tudásmegosztás. Hálózatalapú munkakörnyezet. Az új média és a tanítási –tanulási folyamat.

Feladatok

Közösségi könyvjelző készítés, annotáció, közösségi tartalomfejlesztés és megosztás.

Kompetenciák:

 • Az egész életen át tartó tanulást megalapozó hálózati tanuláson alapuló kompetenciák fejlesztése
 • Rendelkezik a hálózatalapú tartalomszervezés kompetenciáival
 • Pedagógiai folyamat tervezése
 • Rendelkezni fog a hálózatszervezési- tartalom-megosztási kompetenciákkal,
 • Elsajátítja a hálózatalapú tanulási módszerek kulcskompetenciáit

Tudás

 • Ismeri a hagyományos és virtuális osztálytermek sajátosságait, közösségi terek használatának (regisztráció (identitások, avatar), tartalom aggregálás, felhalmozás, közösségi tartalomfejlesztés, reflexió, tanári inspiráció, fogalomtérképek) Sajátosságait
 • Rendelkezik a tanulók motiválásához, a tanulási folyamatok tervezéséhez, szervezéséhez, irányításához, támogatásához és szükséges pedagógiai módszertani ismeretekkel, folyamatszervező képességgel.
 • Releváns ismeretekkel rendelkezik az online tanulás és tartalomszervezés folyamatáról.

Attitűdök/nézetek

 • Alakuljanak ki azok a nézetek, kompetenciák, amelyek az elektronikus tanulás tervezéséhez, kialakításához, működtetéséhez és továbbfejlesztéséhez szükségesek.
 • Ismereteinek birtokában legyen képes konstruktív, innovatív személyes és szervezeti stratégiákat, cselekvési programokat kialakítani és megvalósítani.

Képességek

 • Gyakorlati munkájában alkalmazni tudja a médiakommunikáció fogalomrendszeréről tanult ismereteit.
 • Képes az önálló tanulást támogató elektronikus tanulási folyamat tananyagának megtervezésére, megszervezésre és lebonyolítására.
 • A vonatkozó forrásokat legyen képes a tanulók fejlesztésére használni.
 • Alkalmas virtuális osztályterem szervezésére.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása biblio­gráfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező olvasmányok:

Ajánlott irodalom:

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. habil. Forgó Sándor főiskolai tanár

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat):

Dr. habil. Kis-Tóth Lajos főiskolai tanár, Racskó Réka főiskolai tanársegéd

 

Design and code: Andro