ekf

Kommunikációelmélet MA

Tantárgy neve: Kommunikációelmélet alapjai

Kódja: NBP_MI704G2

Kreditszáma: 2

A tanóra típusa: ea./szem./gyak./konz. és száma: Heti 2 óra gyakorlat

A számonkérés módja (koll./gyj./egyéb): gyakorlati jegy

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása

Cél: A kommunikáció általános és interdiszciplináris törvényszerűségeinek bemutatása, az ember kommunikatív megnyilvánulásainak és a kommunikáció-befogadás módozatainak megismertetése.

A kommunikációs modellek ismérveinek elsajátítása, a hatékony közlések (test általi, szóbeli, és mediális – írásos, képi, nyomtatott és elektronikus) ismérveinek elsajátíttatása.

Ismeretanyag:

A kommunikáció korszakai, a kommunikációelmélet fogalomrendszere. A kommunikáció folyamata. Kommunikációs közegek és az információ áramlása. Történeti vonatkozások

Kommunikációs rendszerek és folyamatok. A szóbeli kommunikáció. A közvetlen emberi kommunikáció. A nemverbális kommunikáció elterjedtsége és alkalmazásai. Az írásos és képi, közlés ismérvei. Médiakommunikáció. Az illem etikett és protokoll alapszabályai és gyakorlata. Kommunikációs képességfejlesztési tréningek elméleti és gyakorlati kérdései.

Kompetenciák:

 • A tanuló műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése.
 • A tanuló műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése a kommunikáció és globális/interkulturális kommunikációs formák fogalomrendszerének felhasználásával.
 • Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kommunikációs kompetenciák fejlesztése.

Tudás

Ismeretek:

-Releváns ismeretekkel rendelkezik az ember kommunikatív megnyilvánulásainak és a kommunikáció-befogadás módozatairól, ismeri hatékony közlési formák sajátosságait.

-Ismeri a modern médiumok kommunikációs aspektusait, releváns ismeretekkel rendelkezik a kommunikációelmélet fogalomrendszerét illetően.

Képességek:

-Képes különbséget tenni az egyes kommunikációs modellek között.

-Képes alkalmazni gyakorlatban alkalmazni a kommunikációs tréning során elsajátított ismereteit

Attitűdök/nézetek:

 • Nyitott a változtatásokra, folyamatosan keresi az innovatív megoldásokat a kommunikáció fogalmának értelmezést illetően.
 • Képes a folyamatosan változó elektronikus médiarendszer kommunikációs szempontból történő kritikus értékelésére.
 • A kommunikáció fogalomrendszerének és alapproblémáinak ismeretében, a kihívások tudatában képes konstruktív, innovatív személyes és szervezeti stratégiákat, cselekvési programokat kialakítani és megvalósítani.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása biblio­gráfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Kötelező olvasmányok:

 • TERESTYÉNI Tamás: Kommunikációelmélet – a testbeszédtől az internetig. Typotex Kiadó, 2006
 • Róka Jolán: Kommunikációtan. - Fejezetek a kommunikáció elméletéből és gyakorlatából. Századvég Kiadó, Budapest 2002
 • H. Varga Gyula: Kommunikációs ismeretek. Hungarovox: Budapest, 2001. 9-80.
 • MCQUAIL, Denis (2003): A tömegkommunikáció elmélete. Budapest: Osiris Kiadó.

Ajánlott irodalom:

 • GRIFFIN, Emory A.: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Budapest, 2002., 317-397. o.
 • HABERMAS, Jürgen (1995): A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Budapest: Osiris Kiadó.
 • Barnlund, Dean C.: A kommunikáció tranzakciós modellje. In: Kommunikáció I. A kommunikatív jelenség. II. A kommunikáció világa. Válogatott tanulmányok. Második, bővített és javított kiadás. Szerkesztette: Horányi Özséb. General Press: Budapest. 2003. 26-42.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Habil. Forgó Sándor főiskolai tanár

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Habil. Forgó Sándor főiskolai tanár

 

Design and code: Andro