ekf

China project

 

ICT in education

(The ICT foundations of the teaching profession)

ICT in education

IKT továbbképzés az Egri Eszterházy Károly főiskolán Further training programs at the Eszterházy Károly College in the field of information and communication technology
(80-120 órás intenzív nyári pedagógus továbbképzés a Médiainformatika Intézetben) 80-120 hours intensive summer further training program for those in the teaching profession offered by the Institute of Media Informatics
Helyszín: H-3300 Eger Eszterházy tér 1. A épület  327 előadó. Venue:  H-3300 Eger, Eszterházy square  1, ”Lyceum”  (A) Building, Lecture Hall 327.http://www.ektf.hu
Dátum: 2013 június1-  augusztus 31. (egyeztetés alapján)
A képzési idő: 3-4 hét
Time schedule: Courses are being offered from 2013 June 1 through 2013 August 31, according to specified needs and arrangements
Duration of training:          3-4 weeks
Kredit érték Total credits : 12 (120 class hours)
Részvételi díj:  600 Eu Tuition fee: 600 EUR
Szállás: EKF E*stella Hotel H-3300 Eger Egészségház u 4. Accommodation: E*Stella Hotel, H-3301 Eger  Egézségház st.. 4 http://www.hotelestella.hu/
Kapcsolattartó személye(ek): Contact person(s): Dr. habil Kis-tóth Lajos,ktoth@ektf.hu
Mintatananyagok: Sample materials: http://elearning.ektf.hu
Alcím: Multimédiás oktatási- és segédanyagok készítése Objective: the preparation of multimedia instruction materials and the relevant support tools
A képzés résztvevői legyenek képesek az írott szöveget, az álló és mozgóképet, ábrákat, a videót, az animációt egyesítő, digitálisan tárolt, interaktívan működő multimédiás szoftver létrehozására a kapcsolódó hardver és médiaeszközök használatával. Course details: Participants of the program should be able to elaborate digitally stored interactive multimedia software combining written text, still and motion picture images, charts, video and animation via the use of relevant hardware and media devices.
A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: The scope of competences, related knowledge, personal aptitudes, skills, applicability of respective qualifications in specfied environments and activity contexts
A pedagógus szakvizsgára felkészítő képzés hozzájárul: az alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasságok megújításához, kiegészítéséhez; a szaktudomány legújabb elméleti és gyakorlati ismereteinek közvetítéséhez; a neveléssel-oktatással, a pedagógus munkakörrel járó feladatok ellátásához szükséges gyakorlat, képesség, pedagógiai pályára való alkalmasság fejlesztéséhez; továbbá hozzájárulhat a vezetői, szakértői, szaktanácsadói, a vizsgaelnöki, a vezetőtanári tevékenység, a mérési és értékelési, a minőségbiztosítási feladatok ellátásához szükséges ismeretek elsajátításához. The specialized postgraduate preparatory program for certified educator examination facilitates the renewal and enhancement of all knowledge and proficiencies acquired during the undergraduate training. Consequently, it familiarises participants with the latest theoretical and practical aspects of the given discipline, enhances all skills and aptitudes along with practical experiences required by the teaching profession. Furthermore graduates of the program will be able to function as managers, consultants, special experts, examination chairs and mentor teachers in addition to performing assessment and evaluation and quality assessment tasks.

 

Subjects:

class hours/credits

Informatics foundations (computerised configurations, infomedia, office applications, data base operation, algorhythmization)

20/2

Multimédia (multimedia basics, sound technology, photo, video technology, multimedia development, multimedia design, presentation preparation, copyright laws) 20/2
Network-based media communication (computer network, network-based media communication) 20/2
Electronic learning in the information society (the history of media, pedagogical information sources, distance learning, e-learning methodology, information and society, media pedagogy, electronic learning environments) 20/2
ICT-based educational materials  (instruction and communication technology, the ICT foundations of the teaching profession, ICT innovations (digital board, e-portfolio, e-presentation) 20/2
Final thesis work (case study, portfolio) 20/2

Final:

120

Total credits :

12

 

Ismeretkörök:
Informatikai alapok (számítógépes konfigurációk, infomédia, ügyviteli alkalmazások, adatbázis-kezelés, algoritmizálás)

20

Multimédia (multimédia alapismeretek, hangtechnika, foto, videotechnika, multimédiafejlesztés, multimédia design, prezentációkészítés, szerzői jog)

20

Hálózati médiakommunikáció (számítógépes hálózat, hálózati médiakommunikáció)

20

Elektronikus tanulás az információs társdalomban (médiatörténet (médiaismeret), pedagógiai információforrások, távoktatás e-learning módszertan, információ és társadalom, médiapedagógia, elektronikus tanulási környezetek)

20

IKT taneszközök a pedagógiai munkában (oktatás- és kommunikációtechnológia, tanári tevékenység IKT alapjai, IKT innovációk (digitális tábla, e- portfólió, e- prezentáció)

20

Záródolgozat (esettanulmány, portfolio)

20

Mindösszesen:

120

Kredit érték

12

 

Design and code: Andro